Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By haanhtho8x
#753367 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty cổ phần vật tư thú ý TWI
KILOBOOKS.COM

2
2.2. Vai trß vµ ®Æc ®iÓm cña thuèc thó y…………………………………28 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ............. 29 4. C¬ cÊu tæ chøc vµ quy m« cña bé m¸y c«ng ty. ........................................ 29 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty VINAVETCO trong mÊy n¨m gÇn ®©y ........................................................................................... 34
5.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt mét sè lo¹i thuèc chÝnh trong 3 n¨m (98 - 2000).34 5.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt king doanh trong 3 n¨m (1998-2000). ... 36
II . Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cña c«ng ty VINAVETCO 40
1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing. .............................................................. 40
1.1.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ........................................................................... 39 1.2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶................................................................................ 42 1.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. ........................................................................ 43 1.4.ChÝnh s¸ch xóc tiÕn. ............................................................................ 44
2.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. ......................................... 45
2.1. Danh môc s¶n phÈm cña VINAVETCO............................................. 45 2.2. Chñng lo¹i s¶n phÈm. ......................................................................... 46 2.3. ChÊt l−îng, ®Æc tÝnh sö dông cña s¶n phÈm. ...................................... 46 2.4. Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. .................................................................... 47
2.5. Bao b×, nh¶n hiÖu…………………………………………………….49 III . Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cña c«ng ty................................................................................................................ 48
1. ThuËn lîi. ................................................................................................... 48 2. Khã kh¨n.................................................................................................... 49
Ch−¬ng 3
ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cho vinavetco ......... 52
I. C¬ së ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cho VINAVETCO. ... 53
1. M«i tr−êng vµ thÞ tr−êng............................................................................ 52 2. Nguån lùc cña c«ng ty. .............................................................................. 54
2.1 Nguån lùc t×a chÝnh. ............................................................................ 54 2.2. Nguån nh©n lùc. ................................................................................. 54 2.3. Nguån lùc khoa häc c«ng nghÖ. ......................................................... 55 2.4. Nguån lùc Marketing.......................................................................... 56
II. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cho VINAVETCO. .............................. 57
1. Ho¹t ®éng thiÕt kÕ vµ chÕ thö s¶n phÈm míi............................................. 57 2. Ho¹t ®éng thö nghiÖm s¶n phÈm míi trªn thÞ tr−êng. ............................... 57
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Do tình hình thị trường và đặc thù của lĩnh vực kinh doanh, hiện nay công ty còn vấp phải những khó khăn trong hđsxkd, đứng trước tình hình đó công ty đang có n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement