Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Claud
#753366 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển hoạt động marketing trong kinh doanh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty XNK Artexport
KILOBOOKS.COM
NguyÔn hång qu©n
Marketing 38 a
Marketing 38 a
Marketing 38 a
Marketing 38 a
2
ARTEXPORT cÇn gi¶i ®¸p ngay. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ã cßn phô thuéc vµo kÕt
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
Víi nhËn thøc trªn, t«i ®· chän ®Ò tµi “Ph¸t triÓn ho¹t ®éng Marketing
trong kinh doanh xuÊt khÈu mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ ë c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu ARTEXPORT
” ®Ó lµm ®Ò tµi nghiªn cøu. Trªn c¬ së nghiªn cøu
vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë c«ng
ty vµ vËn dông t− duy kinh tÕ, c¬ chÕ kinh doanh míi ®èi chiÕu víi nhËn thøc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o. ChØ ra nh÷ng mÆt −u
®iÓm, nh−îc ®iÓm, m©u thuÉn t×m nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ARTEXPORT. Tõ ®ã rót ra bµi häc
thµnh c«ng ®ång thêi còng ®Ò xuÊt ra nh÷ng biÖn ph¸p gãp phÇn bæ sung, hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing xuÊt nhËp khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë
c«ng ty.
Xin tr©n träng c¸m ¬n sù chØ d¹y tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o. ThÇy
gi¸o Th.s Vò Minh §øc_ gi¶ng viªn Khoa Marketing Tr−êng §¹i häc Kinh
tÕ Quèc d©n vµ c¸c c¸n bé phßng xuÊt nhËp khÈu 11 c«ng ty xuÊt nhËp khÈu
thñ c«ng mü nghÖ ARTEXPORT ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
công ty XNK Artexport là công ty thực hiện chức năng XNK mặt hàng thủ công mỹ nghệ và để thích nghi với cơ chế thị trường. từ tổ chức cán bộ, chiến lược, chiến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement