Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tinhyeutimthay1412
#753365 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ứng dụng Mar-mix trong kinh doanh xuất khẩu của công ty 20
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Khoa marketing
Sinh viªn:NguyÔn Träng HiÕu
2 Líp :Marketing44b


Mét trong nh÷ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty 20 trong nh÷ng
n¨m ngÇn ®©y lµ thÞ tr−êng EU . Tuy nhiªn viÖc xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng EU cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, hiÖu qu¶ ch−a cao. V× vËy ph¶i ®¸nh gi¸ ph©n tÝch thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty sang thÞ tr−êng EU nh÷ng n¨m qua, ®Ó tõ ®ã rót ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa thùc tiÔn.

XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, t«i chän ®Ò tµi: “
ø
ng dông MAR- MIX
trong kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty 20"
Môc ®Ých nghiªn cøu: Víi môc
®Ých ®em lý thuyÕt øng dông víi thùc tÕ, qua ®ã lµm s¸ng tá luËn cø khoa häc vÒ sö dông Mar- mix. Trªn c¬ së nµy ®¸nh gi¸ c¸c −u, nh−îc ®iÓm, nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ ®Ó tõ ®ã tæng hîp, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p Mar- mix nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng Mar- mix xuÊt khÈu ë C«ng ty 20.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng :
Ch−¬ng I
:Thùc tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty 20 vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña
Marketing.

Ch−¬ng II:
Nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m cña øng dông Marketing_Mix ë
c«ng ty 20
Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn Marketing-Mix xuÊt khÈu hµng
may mÆc cña C«ng ty 20

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
KTTT đòi hỏi sự gắn bó mật thiết giữa sản xuất và tiêu thụ, chính vì vậy thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với DN, đặc biệt trong giai đoạn mà các DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement