Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By katcat_vn1986
#753364 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích các cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng bách hóa đa năng bằng đường thủy nội địa của công ty vận tải thủy bắc Nosco
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§ç Quèc TuÊn

Marketing 42A
mäi quyÕt ®Þnh kinh doanh ®−îc ®−a ra lµ do cã nh÷ng biÕn ®éng nhÊt thêi trªn thÞ tr−êng vµ phô thuéc nhiÒu vµo c¸c yÕu tè bªn ngoµi.
Víi ý nghÜa trªn, em ®· lùa chän ®Ò tµi Ph©n tÝch c¸c c¬ héi thÞ
tr−êng vËn chuyÓn hµng kh«, hµng b¸ch hãa ®a n¨ng b»ng ®−êng thñy
néi ®Þa cña c«ng ty vËn t¶i thuû B¾c Nosco”.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
Tõ viÖc t×m hiÓu, ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®éi tµu C«ng ty vËn
t¶i thuû B¾c trong xu h−íng ph¸t triÓn vËn t¶i biÓn trªn thÕ giíi vµ cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam, ®Ó qua ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp nh»m n©ng cao søc t¨ng tr−ëng trong vËn t¶i thñy néi ®Þa cña C«ng ty vËn t¶i thuû B¾c.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- §èi t−îng nghiªn cøu: §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu c¸c c¬ héi thÞ
tr−êng trong vËn t¶i thñy néi ®Þa cña c«ng ty Thuû B¾c - mét doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam.
- Ph¹m vi nghiªn cøu: §Æt thùc tr¹ng kinh doanh vËn t¶i biÓn cña C«ng
ty vËn t¶i thuû B¾c trong bèi c¶nh thÞ tr−êng trong ngµnh tõ n¨m 1998 ®Õn nay.
4. KÕt cÊu cña b¸o c¸o:
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o vµ môc
lôc, LuËn v¨n ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I:Vµi nÐt c¬ b¶n vÒ vËn chuyÓn hµng kh«, hµng b¸ch hãa ®a
n¨ng trong vËn t¶i thñy néi ®Þa.
Ch−¬ng II: Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i tr−êng ¶nh h−ëng ho¹t ®éng
vËn chuyÓn hµng kh«, hµng b¸ch hãa ®a n¨ng cña c«ng ty vËn t¶i thñy B¾c Nosco.
Ch−¬ng III: §¸nh gi¸ c¸c c¬ héi thÞ tr−êng cho ho¹t ®éng kinh
doanh dÞch vô vËn chuyÓn hµng kh«, hµng b¸ch hãa ®a n¨ng cña c«ng ty vËn t¶i biÓn thuû B¾c Nosco.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đang diễn ra khắp toàn cầu như là 1 tất yếu khách quan với mức độ ngày càng mạnh mẽ. là 1 quốc gia có nền kinh tế đa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement