Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#753355 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của xí nghiệp đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc công ty du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò ThÞ Th¶o
Tr−êng §¹i häc Th−¬ng m¹i


2
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ó nghiªn cøu ®Ò tµi, luËn v¨n sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p: tæng hîp, thu
thËp, xö lý tµi liÖu, so s¸nh, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸.
5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi : Ngoµi phÇn më ®Çu kÕt luËn luËn v¨n bao gåm ba
ch−¬ng
Ch−¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña
doanh nghiÖp l÷ hµnh.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¹i XÝ nghiÖp
§Çu t− vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång thuéc C«ng ty Du lÞch vµ th−¬ng m¹i
tæng hîp Th¨ng Long.
Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh
l÷ hµnh néi ®Þa t¹i XÝ nghiÖp §Çu t− vµ ph¸t triÓn Du lÞch S«ng Hång thuéc C«ng
ty du lÞch vµ th−¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Du lịch và 1 nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement