Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoxtrieu
#753346 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Marketing hỗn hợp mở rộng thị trường chè của Công ty cổ phần chè Kim Anh
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ph¹m ThÞ Thanh Thuú Marketing 41A

2
T¸c gi¶ xin tr©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o h−íng dÉn Ts.L−u V¨n
Nghiªm cïng c¸c c« chó trong Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr−êng cña C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh ®· gióp ®ì tËn t×nh ®Ó t¸c gi¶ hoµn thµnh bµi viÕt nµy .
Néi dung bµi viÕt gåm 3 phÇn : Ch−¬ng I: ThÞ tr−êng chÌ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty cæ phÇn
chÌ Kim Anh.
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nh»m më réng thÞ tr−êng chÌ cña
C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những thành công của chiến lược đó là ngành đang dẫn đầu trong cả nước về công cuộc thực hiện cổ phần hóa các DN, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh do
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement