Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By crazyjack_tsd
#753344 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty TNHH Cát Lâm
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lª V¨n Huy

2
th× cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh−: nguån nh©n lùc, thÞ tr−êng… doanh nghiÖp ph¶i th−êng xuyªn ®æi míi c¶ vÒ chiÕn l−îc vµ néi dung kinh doanh, ngoµi ra cßn ph¶i ®æi míi c¶ chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé thùc hiÖn chiÕn l−îc kinh doanh ®ã, cã nh− vËy míi phï hîp víi thÞ hiÕu ng−êi tiªu dïng vµ t¨ng dÇn søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm mµ m×nh kinh doanh trªn thÞ tr−êng. NhËn thøc ®−îc vÊn ®Ò ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH C¸t L©m(doanh nghiÖp kinh doanh m¸y ph¸t ®iÖn), ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o trong khoa Marketing mµ trùc tiÕp lµ c« gi¸o NguyÔn ThÞ T©m, cïng víi sù gióp ®ì cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty n¬i em thùc tËp, em ®· lùa chän ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: C¸c gi¶i ph¸p Marketing n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n C¸t L©m . Víi kÕt cÊu bµi viÕt gåm ba ch−¬ng: Ch−¬ng mét: Lý luËn chung vÒ ®Êu thÇu l¾p ®Æt vµ øng dông Marketing nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇn cña c¸c doanh nghiÖp. Ch−¬ng hai: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty TNHH C¸t L©m. Ch−¬ng ba: Nh÷ng biÖn ph¸p Marketing n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Marketing vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học. nó là 1 công cụ phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường, nhằm hiểu biết sâu hơn về tình hình thị t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement