Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By deptraicuto
#753342 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược Maarketing của công ty vật tư bưu điện I
KILOBOOKS.COM
Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp NguyÔn C¶nh Th¾ng - Líp TM41B
Trang 2
nhá bÐ vµo mèi quan t©m, lo l¾ng chung cña C«ng ty trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp: “ChiÕn l−îc Marketing cña C«ng ty VËt T− B−u §iÖn I trong thêi gian tíi.” Chuyªn ®Ò ®−îc thùc hiÖn d−íi sù gióp ®ì, khÝch lÖ cña c¸c c«, c¸c chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh s¸ng suèt cña thÇy gi¸o: Th¹c sü Nguyªn Minh Ngäc.
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ lµm râ t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty, t×nh h×nh thÞ
tr−êng vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc Marketing. Víi môc tiªu nh− vËy kÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chia lµm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I : Lý luËn chung vÒ Marketing vµ chiÕn l−îc Marketing.

Ch−¬ng II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng Marketing ë C«ng ty VËt T− B−u §iÖn I.

Ch−¬ng III: ChiÕn l−îc Marketing cña C«ng ty VËt T− B−u §iÖn I
trong thêi gian tíi.
Ph−¬ng ph¸p sö dông trong ph©n tÝch vµ x©y dùng chiÕn l−îc Marketing
lµ: Ch−¬ng I cung cÊp lý luËn vµ lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch trong Ch−¬ng II. C¨n cø vµo d÷ liÖu ®· ph©n tÝch ë ch−¬ng II vµ dùa theo nh÷ng lý luËn cña ch−¬ng I, ch−¬ng III tiÕn hµnh tæng hîp vµ ®Ò ra c¸c chiÕn l−îc Marketing.

Hµ néi ngµy 01/05/2003
Sinh viªn thùc hiÖn

NguyÔn C¶nh Th¾ng

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
công ty vật tư bưu điện I là Công ty NN trực thuộc tổng công ty bưu chính viễn thông việt Nam, mặc dù có những ưu đãi nhất định của NN song trong cơ chế thị trư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement