Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Peregrine
#753341 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ Marketing - mix ở công ty TNHH quốc tế Song Thanh
KILOBOOKS.COM

Vò V¨n B¸ - Marketing 41C
2
c¸c c«ng cô marketing – mixcuar c«ng ty nh»m ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ hoµn thiÖn c¸c
chÝnh s¸ch ®ã gãp phµn thóc ®Èy c«ng ty ngµy cµng ph¸p triÓn h¬n.
• §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Bµi viÕt ®i s©u vµo nghiªn cøu ho¹t ®«ng kinh soanh ,ho¹t ®éng marketing ,®Æc biÖt lµ tæ chøc ,ho¹t ®éng cña c¸c c«ng cô marketing - mix ë c«ng ty trong thêi gian qua .Trªn c¬ së
hÖ thèng lý luËn vÒ marketing hçn hîp trong dÞch vô giao nhËn vËn t¶i nh»m ®¸nh gi¸ ®−îc
c¬ héi vµ th¸ch thøc trong kinh doanh ,còng nh− ®¸nh gi¸ −u nh−îc ®iÓm cña c«ng ty .Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch marketing hçn hîp cho c«ng ty
trong thêi gian tíi .
*Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ,em ®· t×m hiÓu lý thuyÕt vµ thùc tÕ qu¸ tr×nh tæ chøc ,ho¹t ®éng cña c¸c c«ng cô marketing – mix.§ång thêi kÕt hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n
tÝch kinh tÕ ,ph©n tÝch cã sö dông m« h×nh vµ s¬ ®å .C¸c ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc vËn dông
trªn quan ®iÓm ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ 2001- 2010.
*KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò :
Ngoµi phÇn më ®Çu ,kÕt luËn , danh môc tµi liÖu tham kh¶o ,chuyªn ®Ò bao gåm 3 ch−¬ng
Ch−¬ng 1:tæng quan vÒ marketing dÞch vôvµ thÞ tr−êng dÞch vô giao nhËn vËn t¶i .
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng c¸c c«ng cô m¶keting – mix cña c«ng ty TNHH quèc tÕ Song Thanh( Sti )
CH−¬ng 3:Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c c«ng cô marketing – mix t¹i c«ng ty TNHH
quèc tÐ Song Thanh( STI )

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vận tải hàng hóa quốc tế và giao nhận vận tải là 1 bộ phận rất quan trọng trong thương mại quốc tế. mối quan hệ giữa thương mại với dịch vụ vận tải là mqh hữu c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement