Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Torey
#753314 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu mar trong công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội
KILOBOOKS.COM

Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp:
Khoa Marketing

Ch−¬ng I
: HÖ thèngth«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing Mét bé phËn kh«ng thÓ
thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi.

Ch−¬ng II
: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng tæ chøc thu thËp
th«ng tin- Nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp-HN.

Ch−¬ng III:
Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin vµ nghiªn cøu marketing trong c«ng ty x©y
dùng c«ng nghiÖp Hµ - Néi.

Hµ N«i ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2004
Sinh viªn thùc tËp: TrÞnh Quèc ViÖt

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Marketing ngày nay trở thành 1 cuộc dựa trên quyền sở hữu thông tin nhiều hơn là quyền sở hữu tài nguyên khác. các đối thủ cạnh tranh có thể bắt chước nhau về t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement