Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gabriele
#753312 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện giải pháp marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng của công ty TNHH Sana
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
NguyÔn Ngäc T©n
2
Do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cã h¹n cho nªn bµi viÕt cßn nhiÒu
sai sãt vµ h¹n chÕ, em kÝnh mong sù gãp ý cña c¸c thµy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o TS. NguyÔn H÷u Lai cïng c¸c
anh chÞ trong c«ng ty TNHH Sana ®· tËn t×nh h−íng dÉn, chØ b¶o vµ gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.

Hµ Néi 4/2005
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn Ngäc T©n
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực tế cho thấy các công ty muốn tồn tại và phát triển thì việc áp dụng các chiến lược mar vào kinh doanh là yếu tố rất quan trọng giúp họ thành công trong kin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement