Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenhoankhoa_theprince
#753311 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện phối thức Mar-mix tại xí nghiệp thương mại thuộc công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bài
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Chuyªn CT-2C
Khoa Kinh doanh Th−¬ng m¹i
2

XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, sau thêi gian thùc tËp t«t nghiÖp víi sù
h−íng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù gióp ®ì cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp Th−¬ng m¹i ®· th«i thóc t«i viÕt vÒ ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn phèi thøc Marketing – mix t¹i XÝ nghiÖp Th−¬ng m¹i thuéc C«ng ty DÞch vô Hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi”.
- Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn c¬ së lý luËn vµ nhËn thøc vÒ chuyªn
ngµnh Marketing, cïng víi ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tiÕp cËn khoa häc, t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vËn hµnh phèi thøc Marketing – mix ë XÝ nghiÖp Th−¬ng m¹i, tõ ®ã chØ ra nh÷ng −u ®iÓm, h¹n chÕ vµ ®−a ra nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn phèi thøc Marketing –
mix b¸n hµng t¹i XÝ nghiÖp Th−¬ng m¹i.
- Ph¹m vi nghiªn cøu: Do giíi h¹n vÒ thêi gian vµ n¨ng lùc cña sinh
viªn, t«i kh«ng thÓ nghiªn cøu bao qu¸t tæng thÓ toµn bé mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp Th−¬ng m¹i Hµng kh«ng mµ chØ tËp trung vµo
nghiªn cøu nh÷ng nghiÖp vô Marketing t¹i cöa hµng B¸ch hãa vµ cöa hµng L−u niÖm trªn c¬ së tiÕp cËn hai m«n häc chuyªn ngµnh lµ “Marketing Th−¬ng m¹i” vµ “ HËu cÇn kinh doanh”.
- Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Víi môc ®Ých vµ ph¹m vi nghiªn cøu nh−
trªn, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t«i cã sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp vµ vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt th«ng qua kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp Th−¬ng m¹i.
Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®−îc kÕt cÊu gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I
: Nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn vÒ Marketing – mix ë C«ng ty
Th−¬ng m¹i.
Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng vËn hµnh phèi thøc Marketing – mix ë XÝ
nghiÖp Th−¬ng m¹i.
Ch−¬ng III
: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn Marketing – mix ë XÝ
nghiÖp Th−¬ng m¹i thuéc C«ng ty DÞch vô Hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Những tiền đề lý luận về MAr-mix ở công ty thương mại. chương 2. thực trạng vận hành phối thức. chương 3. một số giải pháp hoàn thiện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement