Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tung_peter
#753310 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và các giải pháp marketing nhằm nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của công ty Biti 'S trên thị trường miền Bắc
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp

S/v:T« V¨n Anh
Líp: Marketing39C


2
Tr×nh b¸y vÒ c¬ së lý luËn cã xóc tiÕn hçn hîp,trong ®ã giíi thiÖu tæng quan vÒ vÞ trÝ, vai trß cña xóc tiÕn hçn hîp trong ho¹t ®éng Marketing, ®ång thêi còng giíi thiÖu c«ng viÖc c¬ b¶n vµ mét ng−êi lµm Marketing ph¶i tiÕn hµnh khi tæ chøc vµ qu¶n lý hÖ thèng xóc tiÕn hçn hîp cña mét doanh nghiÖp.

Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng xóc tiÕn hçn hîp
cña C«ng ty Bi Ti ‘S.

Trong ch−¬ng tr×nh nµy, em ®· øng dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®−îc häc
vµo ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty tõ gèc ®é cña Marketing, ®¸nh gÝa nh÷ng −u, nh−îc ®iÓm cña chi nh¸nh trong lÜnh vùc Marketing tõ ®ã t×m ra nh÷ng vÊn ®Ó cßn tån t¹i ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc chóng.

Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao ho¹t ®éng cña hÖ thèng xóc
tiÕn hçn hîp cña C«ng ty trªn thÞ tr−êng MiÒn B¾c.
Trong ch−¬ng nµy, em ®· øng dông nh÷ng lý luËn vÒ xóc tiÕn hçn hîp
®· tr×nh bµy trong ch−¬ng I ®Ó ®−a r a mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån ®äng nh− ®· tr×nh bµy ë ch−¬ng II.

Hy väng r»ng nh÷ng nghiªn cøu cña em sÏ gãp phÇn bÐ nhá cho ho¹t
®éng ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n cña C«ng ty Bi Ti ‘S trªn trÞ tr−êng MiÒn B¾c,
còng nh− cã mét phÇn rÊt nhá c«ng søc cho viÖc øng dông khoa häc Marketing vµo t×nh hÞnh thùc thÕ cña ViÖt Nam. LÇn ®Çu ®em lý thuyÕt øng dông vµo thùc tiÔn, ch¾c ch¾n bµi lµm cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm, thiÕu sãt. Em rÊt mong ®−îc c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c anh chÞ c¸n bé trong chi nh¸nh MiÒn B¾c vµ c¸c b¹n chØ b¶o, gãp ý ®Ó em cã thÓ v÷ng vµng h¬n
nhê vèn kiÕn thøc ®−îc häc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
công ty Biti 'S tham gia thị trường Việt Nam từ năm 1982 đến nay trải qua 19 năm tăng trưởng và phát triển các sp giầy dép của công ty đã chiếm được cảm tỉnh củ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement