Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By herotroy1015
#753288 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những biện pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm máy công cụ và phụ tùng thay thế của Coogn ty cơ khí Hà Nội
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn Duy Chinh - K35 C2

2
2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gÝa ho¹t ®éng lùa chän thÞ tr−êng môc tiªu vµ chiÕn
l−îc Marketing cña C«ng ty. ........................................................................ 29 3. §Þnh h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña C«ng ty. ................................ 31 4. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c biÖn ph¸p Marketing – MIX nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm m¸y c«ng cô cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi.. 31 III. Mét sè ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vÒ ph¸t triÓn thÞ tr−êng s¶n phÈm m¸y c«ng cô cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ........................................................................... 36

1.
¦u ®iÓm. ....................................................................................... 36
2.
Nh−îc ®iÓm................................................................................... 37
3.
Nguyªn nh©n. ................................................................................ 38
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p Marketing nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng s¶n phÈm m¸y c«ng cô cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi thêi gian tíi. .........................................39

I. Ph−¬ng h−íng môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi.... 39

1.
Xu h−íng ph¸p triÓn thÞ tr−êng s¶n phÈm m¸y c«ng cô trong thêi
gian tíi. ................................................................................................ 39 2.
Ph−¬ng h−íng, môc tiªu cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ néi ........................ 40
II. §Ò xuÊt hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p Marketing ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr−êng .... 42

1.
Hoµn thiÖn qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr−êng ..................................... 42
2.
Hoµn thiÖn c¸c gi¶i ph¸p Marketing – MIX. .................................. 44
III. C¸c ®Ò xuÊt kh¸c.................................................................................. 48 KÕt luËn .......................................................................................................... 51 Tµi liÖu tham kh¶o ........................................................................................ 52
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành cơ khí là nền tảng của quá trình CNH HĐH đất nước. tuy nhiên trong thời gian gần đây khi chuyển sang nền KTTT thì việc tìm thị trường
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement