Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoveem_muathu123
#753276 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Bảo hiểm xã hội cho người lao động ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch B¶o hiÓm x· héi xøng ®¸ng víi vai trß quan träng cña nã trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n−íc. Bµi viÕt cña em nghiªn cøu vÒ BHXH gåm hai phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ BHXH
PhÇn II: Thùc tr¹ng BHXH ë n−íc ta.
Nh÷ng ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p.
Sè liÖu sö dông trong ®Ò ¸n lµ nguån sè liÖu thø cÊp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chính sách BHXH là 1 trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã được thực hiện từ những năm 60 của thế kỷ 20
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement