Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boy_vo_danh_tieu_tot
#753272 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
KILOBOOKS.COM


2
I.lý luËn chung

1.lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng ®Çu t− trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä :
1.1.Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng ®Çu t− trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm
B¶o hiÓm lµ sù chia nhá tæn thÊt cña mét sè Ýt ng−êi cho nhiÒu ng−êi
cã cïng kh¶ n¨ng gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro t−¬ng tù b»ng c¸ch thu cña hä mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn quü tµi chÝnh b¶o hiÓm tõ ®ã båi th−êng (chi tr¶) cho hä nh÷ng thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh do rñi ro bÊt ngê g©y nªn .
S¬ ®å 1:
C¬ chÕ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm
.

§Æc thï cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm lµ "sù ®¶o ng−îc cña
chu kú s¶n xuÊt kinh doanh". ViÖc tiªu thô s¶n phÈm dùa trªn quy tr×nh: phÝ b¶o hiÓm ®−îc thu tr−íc, cßn cam kÕt tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ®−îc thùc hiÖn sau. Gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm b¶o hiÓm chØ ®−îc thùc hiÖn sau khi mua mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Nh− vËy doanh nghiÖp b¶o hiÓm (DNBH) cã trong tay mét quü tµi chÝnh tËp trung kh¸ lín, nh−ng quü nµy sÏ kh«ng ®−îc sö dông ®Ó båi th−êng ngay nªn DNBH cã thÓ sö dông l−îng tiÒn nhµn rçi nµy ®Ó ®Çu t− .
Nh− vËy: §Çu t− tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm lµ viÖc
doanh nghiÖp b¶o hiÓm sö dông c¸c nguån vèn nhµn rçi ®Ó ®Çu t− vµo c¸c lÜnh vùc ®Çu t− theo luËt ®Þnh. Mçi n−íc kh¸c nhau th× cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ lÜnh vùc ®Çu t− cña DNBH.
Quü tµi
chÝnh BH
Ng−êi tham gia B¶o hiÓm
Ng−êi tham gia BH gÆp rñi ro

Ng−êi B¶o
HiÓm
PhÝ b¶o hiÓm
Chi tr¶
Qlý
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thị trường bảo hiểm bùng nổ, vấn đề đầu tư tài chính của DN bảo hiểm đã và đang trở thành vấn đề sống còn, nhất là đối với DN bảo hiểm nhân thọ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement