Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bebyhoneylovely
#753268 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Giải pháp hoàn thiện thuế GTGT
KILOBOOKS.COM

2
B. Néi dung
Ch−¬ng I : §¹i c−¬ng vÒ thuÕ vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vÒ thuÕ
ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp b¾t buéc theo luËt ®Þnh kh«ng hoµn l¹i trùc tiÕp
®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c«ng d©n cho nhµ n−íc.

XuÊt ph¸t tõ ®Þnh nghÜa trªn ta cã thÓ thÊy mét sè tÝnh chÊt c¬ b¶n vµ
quan träng cña thuÕ.
-

ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh chÊt c−ìng chÕ vµ ph¸p lÝ cao.
-

ThuÕ lµ khoµn ®ãng gãp mang tÝnh kh«ng haßn tr¶ trùc tiÕp ®èi víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc nép thuÕ
-

Trong nguån thu ng©n s¸ch cña nhµ n−íc th× thuÕ chiÕm mét tØ träng rÊt lín. ThuÕ lµ c¬ së quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i cña bé m¸y nhµ n−íc vµ gióp bé m¸y nhµ n−íc cã thÕ thùc hiÖn ®−îc c¸c chÝnh s¸ch ®Æt ra.
Ph©n lo¹i thuÕ
Theo tÝnh chÊt ®iÒu tra ®iÒu tiÕt cña thuÕ ng−êi ta chia thµnh hai lo¹i lµ
thuÕ trôc thu vµ thuÕ gi¸n thu
Theo ph¹m vi ®iÒu tiÕt cña thuÕ, ng−êi ta chia thµnh thuÕ chung vµ thuÕ
cã lùa chän
Theo c¬ së thuÕ ng−êi ta chia thµnh c¸c lo¹i nh− sau:

ThuÕ thu nhËp

ThuÕ tµi s¶n: lo¹i thuÕ nµy ®¸nh tren c¸c tµi s¶n cã gi¸ trÞ.

ThuÕ kinh doanh: lo¹i thuÕ nµy ®¸nh vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh

ThuÕ tiªu dïng: lo¹i thuÕ nµy ®¸nh vµo hµnh ho¸ mµ b¹n tiªu dïng
1.2 Nh÷ng kh¸i niªm c¬ b¶n vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
1.2.1 Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.

Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ kho¶n gi¸ trÞ míi t¨ng thªm cña hµng hãa dÞnh vô
ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, l−u th«ng tíi tiªu dïng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thuế GTGT là 1 loại thuế gián thu, người tiêu dùng là người chịu thế nhưng người bán hàng là người nộp thuế. vai trò của nó là điều tiết thu nhập đảm bảo công b
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement