Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By silly.l0vely
#753265 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở VN trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn FDI
KILOBOOKS.COM

§Ò ¸n Kinh tÕ ®Çu t−
Trang 2
KÕt cÊu bµi viÕt ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn cßn bao gåm:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn chung.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ®Çu t− ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ t×nh
h×nh thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi trong thêi gian qua.
Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p ®èi víi vÊn ®Ò ®Çu t− ph¸t triÓn
c¬ së h¹ tÇng kü thuËt nh»m thu hót FDI trong thêi gian tíi.
Do tr×nh ®é lý luËn vµ thùc tiÔn cßn h¹n chÕ, bµi viÕt nµy cña em kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Bëi vËy, em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp
cña thÇy gi¸o nh»m gióp ®ì em trau dåi vµ n¾m ch¾c h¬n nh÷ng g× m×nh ®· häc,
nh÷ng g× m×nh cã thÓ vËn dông cho thùc tiÔn.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của 1 quốc gia là 1 trong những vấn đề hàng đầu mà NĐT quan tâm khi quyết định thực hiện đầu tư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement