Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Eamonn
#753241 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của công ty TM-DV tràng thị
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

TrÇn Minh TuÊn
- 2 -
Ch−¬ng I
Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
C«ng ty TM-DV Trµng Thi
I- Kh¸i qu¸t vÒ m«i tr−êng marketing vµ c¹nh tranh.
1- M«i tr−êng marketing lµ g×?

M«i tr−êng marketing lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè, nh÷ng lùc l−îng
bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp cã ¶nh h−ëng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc
®Õn ho¹t ®éng hoÆc ra c¸c quyÕt ®Þnh cña bé phËn marketing trong doanh
nghiÖp, ®Õn kh¶ n¨ng thiÕt lËp hoÆc duy tr× mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp
víi kh¸ch hµng.
Nh÷ng thay ®æi cña m«i tr−êng marketing ¶nh h−ëng s©u s¾c vµ
m¹nh mÏ tíi c¸c doanh nghiÖp. Bao gåm c¶ ¶nh h−ëng tèt vµ xÊu tíi kinh
doanh. M«i tr−êng kh«ng chØ cã nh÷ng thay ®æi, nh÷ng diÔn biÕn tõ tõ vµ
dÔ dµng ph¸t hiÖn vµ dù b¸o mµ nã cßn lu«n tiÒm Èn nh÷ng biÕn ®éng kh«n
l−êng; thËm chÝ nh÷ng có sèc. Nh− vËy, m«i tr−êng marketing t¹o ra c¶
nh÷ng c¬ héi thuËn lîi vµ c¶ nh÷ng søc Ðp, sù ®e do¹ cho tÊt c¶ c¸c nhµ
kinh doanh. §iÒu c¨n b¶n lµ hä ph¶i sö dông c¸c c«ng cô nghiªn cøu
marketing, c¸c hÖ thèng marketing ®Ó theo dâi, n¾m b¾t vµ sö lý nh¹y b¾n
c¸c quyÕt ®Þnh marketing nh»m thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi tõ phÝa m«i
tr−êng.
M«i tr−êng marketing lµ tËp hîp cña m«i tr−êng marketing vi m« vµ
m«i tr−êng vÜ m«. M«i tr−êng marketing vi m« bao gåm c¸c yÕu tè liªn
quan chÆt chÏ ®Õn doanh nghiÖp vµ nã ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng cña doanh
nghiÖp khi phôc vô kh¸ch hµng. M«i tr−êng marketing vÜ m« bao gåm c¸c
yÕu tè, c¸c lùc l−îng mang tÝnh chÊt x· héi réng lín, chóng cã t¸c ®éng
¶nh h−ëng tíi toµn bé m«i tr−êng marketing vi m« vµ tíi c¸c quyÕt ®Þnh
marketing cña doanh nghiÖp.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Môi trường Mar là tổng hợp tất cả các yếu tố, những lực lượng bên trong và bên ngoài DN có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến hoạt động hay ra quyết định của
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement