Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kris
#753235 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔn Xu©n Ph−¬ng - Líp: KÕ to¸n 44B
B -
Néi dung
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn


I. Hao mßn TSC§ vµ KHTSC§

1. Hao mßn TSC§ (HMTSC§)
- Kh¸i niÖm: Hao mßn TSC§ lµ sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ
cña TSC§ do tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do bµo mßn cña
tùnhiªn, do tiÕn bé kü thuËt… trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña TSC§.
- Ph©n lo¹i: ®−îc chia lµm 2 lo¹i:
+ Hao mßn h÷u h×nh
+ Hao mßn v« h×nh
a) Hao mßn h÷u h×nh
: lµ sù hao mßn vËt lý trong qu¸ tr×nh sö dông do
bÞ cä s¸t, bÞ ¨n mßn, bÞ h− háng tõng bé phËn. Hao mßn h÷u h×nh cã thÓ diÔn
ra hai d¹ng d−íi ®©y:
- Hao mßn d−íi d¹ng kü thuËt x¶y ra trong qu¸ tr×nh sö dông.
- Hao mßn do t¸c ®éng cña thiªn nhiªn kh«ng phô thuéc vµo viÖc sö
dông. Do dã sù hao mßn h÷u h×nh nªn tµi s¶n mÊt dÇn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông
lóc ban ®Çu, cuèi cïng ph¶i thay thÕ b»ng mét tµi s¶n kh¸c.
b) Hao mßn v« h×nh
: lµ sù gi¶m dÇn vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh do tiÕn bé
cña khoa häc kü thuËt, nhê tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt mµ TSC§ ®−îc s¶n
xuÊt ra ngµy cµng cã nhiÒu tÝnh n¨ng vµ n¨ng suÊt cao h¬n. Trong mét nÒn
kinh tÕ cµng n¨ng ®éng, cµng ph¸t triÓn th× tèc ®é hao mßn cµng nhanh. V×
vËy, ®ßi hái tr−íc hÕt cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc ph¶i cã mét chÝnh s¸ch
hîp lý vÒ qu¶n lý vµ trÝch khÊu hao, nh− thÕ míi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp
cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh.
Hao mßn TSC§ lµ mét ph¹m trï kh¸ch quan, muèn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao
mßn cña TSC§ nµo ®ã th× c¬ së cã tÝnh kh¸ch quan nhÊt lµ th«ng qua gi¸ c¶
thÞ tr−êng. Tøc lµ ph¶i so s¸nh gi¸ c¶ cña TSC§ cò víi TSC§ míi cïng lo¹i.
Tuy nhiªn, TSC§ ®−îc ®Çu t− mua s¾m lµ ®Ó sö dông l©u dµi cho qu¸ tr×nh s¶n
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
TSCĐ trong quá trình tham gia vào sxkd có sự giảm giá trị, do đó mọi tài sản trong DN phải được theo dõi, quản lý, sử dụng và trích khấu hao phù hợp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement