Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By voungvan
#753233 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số giải pháp thúc đẩy sự hoạt động của thị trường chứng khoán VN
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

ThÞ tr−êng chøng kho¸n


Néi dung

Ch−¬ng I. Tæng quan vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n
I. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n
1. Kh¸i niÖm vÒ chøng kho¸n.
Chøng kho¸n lµ nh÷ng giÊy tê cã gi¸ trÞ, ®−îc x¸c nhËn quyÒn së h÷u hîp
ph¸p cña ng−êi së h÷u chøng kho¸n ®èi víi tµi s¶n hoÆc vèn cña tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n. Chøng kho¸n bao gåm c¸c lo¹i nh−: Cæ phiÕu, Tr¸i phiÕuvµ c¸c lo¹i giÊy tê kh¸c cã gi¸ trÞ.
2. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng tµi chÝnh.
ThÞ tr−êng tµi chÝnh (TTTC) lµ n¬i cung vµ cÇu vÒ vèn gÆp nhau, n¬i diÔn
ra c¸c ho¹t ®éng trao ®æi, mua b¸n quyÒn sö dông c¸c nguån tµi chÝnh th«ng qua nh÷ng ph−¬ng thøc giao dÞch vµ c«ng cô tµi chÝnh nhÊt ®Þnh.
CÊu tróc cña thÞ tr−êng tµi chÝnh:


3. ThÞ tr−êng chøng kho¸n.
ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua, b¸n, chuyÓn
nh−îng c¸c lo¹i cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ mét sè lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ kh¸c nh¨m môc ®Ých kiÕm lîi.
ThÞ tr−êng chøng kho¸n theo tiÕng Latinh lµ Bursa, nghÜa lµ c¸c vÝ ®ùng
tiÒn, cßn gäi lµ së giao dÞch ckøng kho¸n, lµ mét thÞ tr−êng cã tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã ®iÒu khiÓn.
ThÞ tr−êng
chøng kho¸n
ThÞ tr−êng vay
nî dµi h¹n

TTCK dµi h¹n (trªn mét n¨m)
TTCK ng¾n h¹n (d−íi mét n¨m)
ThÞ tr−êng
tiÒn tÖ
TTCK
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay, ngoài sự quan trọng và cần thiết, TTCK cũng là vấn đề thời sự, nóng bỏng trong nền kinh tế việt Nam,. Phát triển TTCK là việc rất quan trọng và cần th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement