Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Thieugia_duy
#753232 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔn H¶i §¨ng
Líp : Qu¶n lý kinh tÕ 39B

2
PhÇn I
Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong
ph¸t triÓn kinh tÕ

1. §ãng gãp cña XuÊt khÈu vµo t¨ng tr−ëng kinh tÕ :

Tõ khi §¶ng vµ Nhµ n−íc ta chñ tr−¬ng më cöa nÒn kinh tÕ th× nÒn
kinh tÕ n−íc ta ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ ®Æc biÖt trªn thÞ tr−êng xuÊt khÈu. Kim ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña n−íc ta ®· t¨ng tr−ëng v−ît
bËc, n¨m 1990 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 2300 triÖu USD vµ thêi kú 1991 - 1995 tèc ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 28%/ n¨m, n¨m 1996 t¨ng 31,1% so víi n¨m 1995, n¨m 1997 t¨ng 22,7% so víi n¨m 1996, n¨m 1998 do ¶nh h−ëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc vµ trªn thÕ
giíi nªn chØ t¨ng 2,4% so víi n¨m 1997. V× vËy mµ GDP do ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹o ra cho nÒn kinh tÕ kh«ng ngõng t¨ng lªn cô thÓ lµ :
N¨m
GDP theo gi¸ hiÖn hµnh
1990
5460 ( tû ®ång )
1991
9742
1992
15281
1993
17549
1994
25072
1995
37491
1996
43125
1997
48914
1998
4559
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để nâng cao hiệu quả của hoạt động ngoại thương góp phần phát triển kinh tế thì cần có vai trò quản lý của nhà nước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement