Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chuyentinh_hoatylip
#753226 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng chiến lược sản phẩm của công ty Traphaco
KILOBOOKS.COM

2
- Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu t×nh huèng, lý thuyÕt kÕt hîp víi thu thËp xö lý
sè liÖu ®−îc sö dông nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m lµm s¸mg tá nh÷ng nguyªn nh©n
tån t¹i cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó qua ®ã cã thÓ vËn dông vµo thùc tiÔn.
- Ngoµi ra cßn sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö
®Ó nghiªn cøu.
§Ó tiÖn nghiªn cøu vµ theo dâi t¸c gi¶ xin ®−îc bè côc ®Ò tµi nh− sau:
PhÇn I. Lý luËn s¶n phÈm vµ chiÕn l−îc s¶n phÈm .
PhÇn II. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng chiÕn l−îc s¶n phÈm cña
c«ng ty TRAPHCO.
PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn chiÕn l−îc s¶n phÈm vµ kiÕn nghÞ.
Do kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn ch¾c ch¾c ®Ò tµi sÏ cã nhiÒu thiÕu sãt, do ®ã t¸c
gi¶ rÊt mong ®−îc sù gãp ý vµ phª b×nh cña thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®Ó ®Ò tµi
®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Cuèi cïng t¸c gi¶ xin bµi tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c« gi¸o NguyÔn
Thanh Thuû ®¨ tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o h−íng gi¶i quyÕt ®Ò tµi vµ c¸c ý t−ëng,
còng nh− t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¸c gi¶ hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với công ty Traphaco đang đứng trước 1 sức ép từ các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước thì việc nghiên cứu và phát triển chiến lược sản phẩm của công t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement