Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Teithi
#753224 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: hoạt động đầu cơ đất đai tại Việt Nam và các giải pháp cần thiết
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

4
V× nh÷ng lý do trªn em chän ®Ò tµi “Ho¹t ®éng ®Çu c¬ ®Êt ®ai t¹i ViÖt Nam vµ
c¸c gi¶i c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt” - Môc ®Ých nghiªn cøu
Lµ mét sinh viªn n¨m cuèi, ®Ò ¸n m«n häc chuyªn ngµnh kh«ng chØ lµ c¬ héi tèt,
lµ quyÒn lîi cña mét sinh viªn ®−îc nghiªn cøu, ®−îc «n l¹i vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc tæng hîp ®· ®−îc nghiªn cøu tõ nh÷ng n¨m tr−íc mµ cßn lµ nghÜa vô cña
mét sinh viªn. §©y lµ nghÜa vô ph¶i hoµn thµnh trong ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ë bËc
®¹i häc. §Ò tµi cña em kh«ng chØ nh»m môc ®Ých thùc hiÖn quyÒn lîi vµ nghÜa vô
cña b¶n th©n mµ em muèn th«ng qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy em sÏ n©ng
cao kiÕn thøc cña m×nh, ®ång thêi nh»m tiÕp cËn víi thùc tÕ ®Ó sau khi ra tr−êng
kh«ng gÆp nhiÒu bì ngì. H¬n thÕ n÷a, lÜnh vùc ®Êt ®ai ë n−íc ta lµ lÜnh vùc cßn bÞ
thê ¬, ch−a ®−îc quan t©m ®óng møc vµ thùc tÕ ®· n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p
cßn ®ang tranh c·i. N¹n §C§§ hoµnh hµnh g©y nªn t¸c h¹i v« cïng to lín mµ ta sÏ
nghiªn cøu trong ch−¬ng I cña ®Ò tµi ®· g©y nhøc nhèi cho c¸c nhµ nghiªn cøu vµ
c¸c nhµ qu¶n lý. Lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh Kinh tÕ ®Þa chÝnh, tr−êng §¹i häc
kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi, em muèn nghiªn cøu xem H§§C lµ nh÷ng ho¹t ®éng nh−
thÕ nµo? cã t¸c h¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi nh− thÕ nµo? thùc tr¹ng
§C§§ t¹i ViÖt Nam ra sao? C¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n−íc cã liªn
quan vµ nh÷ng biÖn ph¸p chèng ®Çu c¬ cÇn thiÕt. Cuèi cïng lµ mét sè kiÕn nghÞ cña
b¶n th©n vÒ gi¶i ph¸p h¹n chÕ §C§§. - §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
§èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ ho¹t ®éng §C§§ trªn ph¹m vi c¶ n−íc trong
mèi quan hÖ víi thÞ tr−êng nhµ ®Êt. Nh−ng ë n−íc ta thÞ tr−êng B§S ë Hµ Néi vµ
Tp. Hå ChÝ Minh diÔn ra s«i ®éng vµ trë thµnh t©m ®iÓm cña sù ¶nh h−ëng tíi c¸c
lÜnh vùc kh¸c. Do vËy, H§§C ®Êt ®ai còng theo gãt m¹nh mÏ ë hai ®Þa bµn nµy,
ngoµi ra ta còng xem xÐt ho¹t ®éng §C§§ ë mét sè ®Þa ph−¬ng kh¸c. §Ò tµi nµy
còng nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p chèng §C§§ cÇn thiÕt cña n−íc ta vµ n−íc ngoµi. - Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
Nghiªn cøu bÊt kÓ mét vÊn ®Ò g×, hiÖn t−îng tù nhiªn, kinh tÕ x· héi nµo còng
cÇn ph¶i cã ph−¬ng ph¸p. Ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ ph−¬ng ph¸p duy vËt
lÞch sö lµ hai ph−¬ng ph¸p nßng cèt trong nghiªn cøu ho¹t ®éng §C§§ t¹i ViÖt
nam. C¸c ph−¬ng ph¸p chØ ra mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a ho¹t ®éng §C§§
víi c¸c hiÖn t−îng kinh tÕ x· héi kh¸c. Ngoµi ra ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp,
ph−¬ng ph¸p to¸n, ph−¬ng ph¸p tæng kÕt thùc tiÔn còng ®−îc sö dông. - Néi dung nghiªn cøu: §Ò tµi nghiªn cøu chia lµm thµnh ba ch−¬ng víi c¸c vÊn ®Ò sau:

Ch−¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ thÞ tr−êng nhµ ®Êt vµ ho¹t ®éng ®Çu c¬ ®Êt
®ai.

Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ®Çu c¬ ®Êt ®ai t¹i ViÖt Nam. Ch−¬ng III: Quan ®iÓm, ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đất đai là 1 tài nguyên thiên nhiên quý giá của mỗi quốc gia và nó cũng là yếu tố mang tính quyết định sự tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật kh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement