Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ghetyeu09
#753221 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM
Hµ Néi th¸ng 11-2003.

Néi Dung
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ §¹i lý BHNT
1-Kh¸i niÖm

Theo thuËt ng÷ ph¸p lý, ®¹i lý lµ ng−êi lµm viÖc cho mét ng−êi kh¸c trªn
c¬ së hîp ®ång ®¹i lý.
Theo thuËt ng÷ B¶o HiÓm,®¹i lý B¶o HiÓm lµ ng−êi lµm viÖc cho doanh
nghiÖp B¶o HiÓm,thay mÆt cho doanh nghiÖp b¸n c¸c s¶n phÈm B¶o HiÓm
cho ng−êi mua.
Theo luËt kinh doanh B¶o HiÓm ViÖt Nam th× “®¹i lý B¶o HiÓm lµ tæ
chøc, c¸ nh©n®−îc doanh nghiÖp B¶o HiÓm uû quyÒn trªn c¬ së hîp ®ång
®¹i lý B¶o HiÓm ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng ®¹i lý B¶o HiÓm theo quy ®Þnh cña
luËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan”.
§¹i lý BHNT : Lµ ng−êi ®−îc doanh nghiÖp BHNT uû quyÒn thùc hiÖn
c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng viÖc khai th¸c BHNT, thu phÝ B¶o HiÓm
vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong khu«n khæ vÒ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ®¹i lý
®−îc nªu trong hîp ®ång ®¹i lý.
Ho¹t ®éng ®¹i lý lµ ph−¬ng thøc b¸n B¶o HiÓm theo dã ®¹i lý chÞu tr¸ch
nhiÖm thu xÕp viÖc kÝ kÕt c¸c hîp ®ång B¶o HiÓm gi÷a doanh nghiÖp B¶o
HiÓm vµ ng−êi mua B¶o HiÓm theo uû quyÒn cña doanh nghiÖp B¶o HiÓm
trªn c¬ së hîp ®ång ®¹i lý ®Ó ®−îc h−ëng hoa hång B¶o HiÓm.
§¹i lý B¶o HiÓm nãi chung vµ BHNT nãi riªng cã thÓ lµ c¸c tæ chøc ng©n
hµng hay luËt s−, nh÷ng ng−êi nµy lµm ®¹i lý rÊt thuËn lîi do cã sù tiÕp xóc
víi nhiÒu kh¸ch hµng ; ®ång thêi B¶o HiÓm lµ mét dÞch vô bæ sung cho
kh¸ch hµng cña hä. §¹i lý còng cã thÓ lµ mét c¸ nh©n ho¹t ®éng chuyªn
tr¸ch hoÆc b¸n chuyªn tr¸ch…
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nền kinh tế VN đang có 1 bước phát triển khá cao và ổn định so với các nước trong khu vực và trên thế giới. để đạt được thành quả đó có sự đóng góp của tất cả c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement