Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nuthananhsang95
#753218 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở VN
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

2
I - KH¸i NIÖM Vµ PH¢N LO¹i HO¹T §éNG THU£ MUA Tµi
CHÝNH ë ViÖt Nam
II - CHÕ §é tµi chÝnh VÒ Tæ CHøC Vµ HO¹T §éNG CñA
C¤NG TY CHO THU£ tµi chÝnh ë ViÖt Nam
III - CHÕ §é tµi chÝnh VÒ THU, NéP Vµ QU¶N Lý Sö
DôNG LÖ PHÝ §¡NG Ký Vµ CUNG CÊP TH¤NG TIN VÒ GIAO DÞCH
B¶O §¶M Vµ TµI S¶N CHO THU£ tµi chÝnh
IV - KÕ TO¸N HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh
V - THùC TR¹NG HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh, CHÕ
§é tµi chÝnh kÕ to¸n THU£ MUA tµi chÝnh Vµ PH¦¥NG
H¦íNG HOµN THIÖN
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS NguyÔn ThÞ §«ng- chñ nhiÖm bé
m«n KÕ To¸n Tµi ChÝnh- Tr−êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®· tËn t×nh
gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Tuy ®· rÊt cè g¾ng, song bµi viÕt ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm
khuyÕt vÒ néi dung. T«i mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n
®äc.

Xin ch©n träng c¶m ¬n.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Có thể khẳng định răng, mặc dù hoạt động thuê tài chính còn khá mới mẻ ở VN nhưng trong tương lai không xa loại hình này sẽ phát triển nhanh chóng để hội nhập v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement