Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By leonox_1506
#753215 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: vai trò của kiếm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DNVN hiện nay
KILOBOOKS.COM
B. Néi dung
I.C së lÝ luËn chung: 1. C së lÝ luËn vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp: Cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ kiÓm to¸n nh−ng néi dung cña chóng kh¸ thèng nhÊt.Mét trong nh÷ng kh¸i niÖm ®ã lµ kh¸i niÖm do Alvin A.Arens ®−a ra "KiÓm to¸n lµ qu¸ tr×nh mµ theo ®ã mét c¸ nh©n ®éc lËp,cã quyÒn thu thËp vµ ®¸nh gi¸ c¸c b"ng chøng vÒ c¸c th"ng tin sè l−îng cã liªn quan ®Õn mét tæ chøc kinh tÕ cô thÓ nh"m môc ®Ých x¸c ®Þnh vµ b¸o c¸o møc ®é phï hîp gi÷a
c¸c th"ng tin sè l−îng ®ã víi c¸c chuÈn mùc ®· ®−îc x©y dùng". KiÓm to¸n ®éc lËp lµ mét lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®−îc ph©n theo chñ thÓ kiÓm to¸n (ngoµi ra cßn cã kiÓm to¸n nhµ n−íc vµ kiÓm to¸n néi bé).KiÓm to¸n ®éc
lËp lµ mét tæ chøc kinh doanh dÞch vô kiÓm to¸n vµ t− vÊn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng .KiÓm to¸n ®éc lËp lµ ho¹t ®éng ®Æc tr−ng cña nÒn kinh tÕ thÞ
tr−êng.§©y lµ lo¹i h×nh dÞch vô ®−îc ph¸p luËt thõa nhËn vµ bo hé,®−îc qun lý chÆt chÏ bëi c¸c hiÖp héi chuyªn ngµnh vÒ kÕ to¸n.Quan hÖ gi÷a chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ kiÓm to¸n lµ quan hÖ mua b¸n dÞch vô,®n vÞ kinh tÕ ®−îc kiÓm to¸n phi tr phÝ dÞch vô cho kiÓm to¸n viªn theo ho¹t ®éng kiÓm to¸n - ®©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a kiÓm to¸n ®éc lËp víi kiÓm to¸n nhµ n−íc vµ kiÓm to¸n néi bé. C¸c kiÓm to¸n viªn ®éc lËp lµ ®éi ngò hµnh nghÒ chuyªn nghiÖp cã kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp vµ ®¹o ®øc vµ phi tri qua k× thi quèc gia ®Ó ®¹t chøng chØ kiÓm to¸n viªn ®éc lËp theo qui ®Þnh.Kh¸ch thÓ cña kiÓm to¸n ®éc lËp bao gåm: c¸c
doanh nghiÖp vµ xÝ nghiÖp t−,c¸c doanh nghiÖp cã 100% vèn ®Çu t− n−íc ngoµi,c¸c hîp t¸c x· vµ doanh nghiÖp cæ phÇn,c¸c ch−ng tr×nh dù ¸n cã vèn ®Çu t− ngoµi ng©n s¸ch nhµ n−íc.Ngoµi ra cã mét kh¸ch thÓ tù nguyÖn víi sè l−îng ngµy cµng t¨ng ë n−íc ta:®ã lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc.KiÓm to¸n ®éc lËp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh.Ngoµi ra
theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng,kiÓm to¸n ®éc lËp cßn cã thÓ kiÓm to¸n ho¹t ®éng,kiÓm to¸n tu©n thñ hoÆc tiÕn hµnh c¸c dÞch vô t− vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
I. Cơ sở lý luận chung II Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DNVN hiện nay III Những thuận lợi và khó khăn của kiểm toán độc lập t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement