Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Generosb
#753214 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: thu hút FDI vào campuchia - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
SV Sourn Sok Meng


PhÇn II. Néi dung
Ch−¬ng I
C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ FDI

I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ nguyªn nh©n dÉn tíi ®Çu t− trùc
tiÕp n−íc ngoµi.
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ nguyªn nh©n thùc hiÖn FDI
§Çu t− n−íc ngoµi cã thÓ nãi lµ xuÊt hiÖn tõ thêi tiÒn t− b¶n. khi ®ã
c¸c c«ng ty cña Anh, Ph¸p, Hµ Lan
… ®Çu t− vµo ch©u ¸ ®Ó khai th¸c tµi
nguyªn thiªn nhiªn cho c¸c c«ng ty cña chÝnh quèc. ®Õn thÓ kú 19 qóa tr×nh tÝch tô tËp trung t− b¶n ph¸t triÓn nhanh chãng, ®ã lµ tiÒn ®Ò cho xuÊt khÈu t− b¶n cña c¸c n−íc lín. N¨m 1913 ®Çu t− gia n−íc ngoµi cña Anh lµ 3,5 tû,
Mü 13 tû chñ yÕu ®Ó khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn. cã thÓ nãi t− b¶n thõa chÝnh lµ tiÒn ®Ò cho ®Çu t− ra n−íc ngoµi, xong thùc chÊt ®ã lµ hiÖn t−îng
kinh tÕ mang tÝnh tÊt yÕu, lµ kÕt qu¶ mµ qu¸ tr×nh tÝch tô tËp trung t− b¶n mang l¹i
Khi nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn viÖc ®Çu t− trong n−íc kh«ng cßn
mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn v× lîi thÕ so s¸nh kh«ng cã n÷a. ®Ó t¨ng lîi nhuËn c¸c n−íc t− b¶n ®Çu t− vµo c¸c n−íc l¹c hËu h¬n v× yÕu tè s¶n xuÊt rÎ nªn lîi nhuËn cao.
MÆt kh¸c c¸c c«ng ty t− b¶n lín cÇn nguyªn liÖu vµ tµi nguyªn thiªn
nhiªn kh¸c ®Ó ®¶m b¶o nguån cung cÊp æn ®Þnh vµ ®¸ng tin cËy cho s¶n xuÊt. §iÒu ®ã gióp cho hä võa cã lîi nhuËn cao võa gi÷ ®−îc vÞ trÝ ®éc quyÒn. §ång thêi c¸c n−íc tiÕp nhËn ®Çu t− cho r»ng m−în t− b¶n ®Ó ph¸t triÓn cßn h¬n tù thÇn vËn ®éng hay ®i vay ®Ó mua l¹i c«ng nghÖ cña c¸c
n−íc ph¸t triÓn vµ c¸c n−íc ph¸t triÓn muèn thu hót ®Çu t− vµo n−íc m×nh thi hä ph¶i tuÇn thu ph¸p luËt, sù qu¶n lÝ cña m×nh vµ nh÷ng th«ng lÖ quèc tÕ.
Tuú nhiªn c¸c n−íc t− b¶n ph¸t triÓn th−êng chän nh÷ng n−íc cã ®iÒu kiÖn t−¬ng ®èi ph¸t triÓn h¬n ®Ó ®Çu t−. Bëi muèn ®Çu t− vµo n−íc nµo ®ã ph¶i
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Xu hướng mở cửa, các nước đều muốn thu hút được nhiều nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế đặc biệt là nguồn vốn FDI
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement