Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By maica1978
#753193 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán độc lập ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
Néi dung

I .Sù tÊt yÕu h×nh thµnh lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam .
1.Sù ra ®êi lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam .
Mét vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kiÓm tra kÕ to¸n ë ViÖt Nam.
KiÓm tra nãi chung vµ kiÓm tra kÕ to¸n nãi riªng ®−îc quan t©m ngay tõ
thêi kú ®Çu x©y dùng ®Êt n−íc.Tuy nhiªn trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung, c«ng t¸c kiÓm tra còng ®−îc tæ chøc phï hîp víi c¬ chÕ: Nhµ n−íc víi
t− c¸ch lµ ng−êi qu¶n lý vÜ m«, ®ång thêi lµ ng−êi chñ së h÷u n¾m trong tay
toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ kiÓm tra nãi chung.
N¨m 1957, lÇn ®Çu tiªn Nhµ n−íc ban hµnh chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n bao
gåm gÇn 27 nhËt ký dïng cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc së h÷u Nhµ
n−íc.Trong mçi nhËt ký ®· kÕt hîp c¶ yªu cÇu th«ng tin cho qu¶n lý vµ yªu
cÇu kiÓm tra ho¹t ®éng tµi chÝnh. §©y lµ dÊu mèc ®Çu tiªn thÓ hiÖn môc tiªu
thÓ chÕ vµ thùc hiÖn sù thèng nhÊt vµ tiªu chuÈn ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm
tra ®Êt n−íc ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp vµ cña Nhµ n−íc
N¨m 1967, Liªn Bé Thèng kª vµ Tµi chÝnh ®· ban hµnh chÕ ®é ghi chÐp ¸p
dông cho c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh vµ mét lo¹t c¸c chÕ ®é vÒ tµi kho¶n kÕ
to¸n .
N¨m 1971, Nhµ n−íc chÕ ®é kÕ to¸n thèng nhÊt, chÕ ®é kÕ to¸n ®· kh¸
hoµn thiÖn vµ tiªu chuÈn ho¸ ®−îc n©ng cao.
N¨m1988, Nhµ n−íc ban hµnh ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, nh»m ®−a c«ng
t¸c kÕ to¸n vµo kû c−¬ng, t¨ng c−êng ph¸p chÕ cho kÕ to¸n.
N¨m 1989, tr−íc nhu cÇu biÕn ®æi cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng trong c¬ chÕ
qu¶n lý kinh tÕ ®Êt n−íc, sù thõa nhËn mét c¸ch tÊt yÕu kh¸ch quan nÒn s¶n
xuÊt hµng ho¸, kinh tÕ thÞ tr−êng vµ mét kiÓu qu¶n lý tµi chÝnh thÝch hîp víi
nã, chÕ ®é kÕ to¸n míi ban hµnh cho chÕ ®é kÕ to¸n tr−íc ®©y.
Tuy nhiªn, chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh n¨m 1989 vÉn cßn kho¶ng c¸ch kh¸ xa
so víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ cã nh÷ng ®iÓm ch−a b¾t nhÞp víi c¬ chÕ thÞ tr−êng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Kiểm tra nói chung và kiểm tra kế toán nói riêng được quan tâm ngay từ thời kỳ đầu xấy dựng đât nước. tuy nhiên trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, công tác ki
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement