Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By caosonhung_caosonhung
#753186 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình công ty tài chính trong tổng công ty nhà nước việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

2
cËp chñ yÕu ®Õn vÊn ®Ò ho¹t ®éng nghiÖp vô, vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan chØ ®Ò cËp ë møc ®é thÊp h¬n.
IV. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông ë ®©y bao gåm ph−¬ng ph¸p luËn chung cho mäi
khoa häc: Duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, kÕt hîp víi mét sè ph−¬ng ph¸p kh¸c nh−: ph©n tÝch, tæng hîp, thèng kª.
V. KÕt cÊu néi dung:
XuÊt ph¸t tõ ph¹m vi ®· nªu ra, kÕt cÊu néi dung cña ®Ò tµi gåm cã: - PhÇn më ®Çu - PhÇn néi dung víi 3 ch−¬ng: + Ch−¬ng I: Mét sè lý luËn chung vÒ m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh trong tËp
®oµn kinh tÕ.
+ Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh trong Tæng
C«ng ty Nhµ n−íc.
+ Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh
trong Tæng C«ng ty ë ViÖt Nam.
- PhÇn kÕt luËn chung. §Ó cã ®−îc nh÷ng kiÕn thøc phôc vô cho qu¸ tr×nh t×m hiÓu nµy, em ®· ®−îc
sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« cña khoa tiÒn tÖ - thÞ tr−êng vèn. Nh©n ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy c«.Hµ Néi, th¸ng 09 n¨m 2003
Sinh viªn
Lª L−¬ng Hïng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Lý luận chung về mô hình công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế. Chương 2. Thực trạng hoạt động của các công ty tài chính. chương 3. Giải pháp hoàn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement