Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Edensaw
#753176 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của NHNNVN và giải pháp
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I:

C¬ së lý luËn vÒ
nghiÖp vô thÞ tr−êng më

1. Kh¸i niÖm .
NghiÖp vô thÞ tr−êng më lµ mét trong c¸c c«ng cô ®Ó thùc thi chÝnh
s¸ch tiÒn tÖ , mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ hiÖn ®ang ®−îc c¸c n−íc trªn thÕ giíi
sö dông ®Î ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . Khi ng©n hµng Trung −¬ng thùc hiÖn
nghiªp vô thÞ tr−êng më sÏ t¸c ®éng vµo c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ c¶
vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ mÆt l−îng.
VÒ mÆt l−¬ng : Lµ ¶nh h−ëng cña nghiÖp vô thÞ tr−êng më vµo d÷ liÖu
cña ng©n hµng th−¬ng m¹i. Khi ng©n hµng Trung −¬ng thùc hiÖn viÖc mua
chøng tõ cã gi¸ trÞ trªn thÞ tr−êng më , kÕt qu¶ lam dù tr÷ cña ng©n hµng
th−¬ng m¹i t¨ng lªn . Khi ng©n hµng Trung −¬ng thùc hiÖn b¸n trøng tõ cã gi¸
trÞ trªn thÞ tr−êng më vµ kÕt qu¶ lµm dù tr÷ cña ng©n hµng th−¬ng m¹i gi¶m ®i
. Nh− vËy khi ng©n hµng Trung −¬ng thùc hiÖn nhiÖm vô thÞ tr−¬ng më nã sÏ
t¸c ®éng vµo dù tr÷ cña ng©n hµng th−¬ng m¹i , lµm ¶nh h−ëng ®Õn khèi
l−îng tÝn dông tõ ®ã ¶nh h−ëng ®Õn l−îng tiÒn cung øng.
VÒ mÆt gi¸: Khi ng©n hµng Trung −¬ng mua ch−ng tõ cã gi¸ sÏ lµm
t¨ng dù tr÷ cña ng©n hµng th−¬ng m¹i , cung v«n tÝn dông còng v× thÕ sÏ t¨ng
lªn .Cung vèn tin dung t¨ng ¾t sÏ ¶nh h−ëng ®Õn l·i suÊt ng¾n h¹n , lµm l·i
suÊt ng»n h¹n cã xu h−íng gi¶m xuèng vµ t¸c ®éng vµo l·i suÊt cã kú h¹n
gi¶m .Bªn c¹nh ®ã khi ng©n hµng Trung −¬ng thùc hiÖn mua chøng tõ cã gi¸
trÞ trªn thÞ tr−ëng më sÏ ¶nh h−ëng ®Ðn tû suÊt sinh lêi cña c¸c chøng tõ cã gi¸
trÞ dÉn ®Õn cã sù chuyÓn dÞch vèn ®Çu t−, lµm ¶nh h−ëng ®Õn l·i suÊt thÞ
tr−êng , t¸c ®éng vµo cung cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ , ¶nh h−¬ng ®Õn l−îng
tiÒn cung øng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nghiệp vụ thị tường mở có thể điều tiết các mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ: nó là nhân tố đầu tiên có thể làm thay đổi lãi suất hay cơ sở tiền tê.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement