Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuocthinhdl
#753175 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ở việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM

2
I.nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ l·i suÊt
1.Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi tøc
Nh÷ng ng−êi cã vèn tiÒn tÖ nhµn rçi nh−ng ch−a cã nhu cÇu tiªu dïng
,®Çu t− th× hä cã thÓ cho ng−êi kh¸c vay sö dông sè vèn nµy.tÊt nhiªn hä
vÉn lµ ng−êi së h÷u sè vèn nµy.Nh÷ng ng−êi®i vay sau khi chÊp nhËn
mét c¬ chÕ nµo ®ã cña ng−êi cho vay ®Æt ra,th× hä ®îc vay vèn. ng−êi ®i
vay cã toµn quyÒn sö dông sè vèn nµy trong thêi gian ®· tho¶ thuËn.tuy
nhiªn hä kh«ng ph¶i lµ ng−êi së h÷u sè vèn trªn.Nh− vËy, trong quan hÖ
tÝn dông,quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông vèn ®· t¸ch rêi víi nhau.Do ®ã
®Ó ®¶m b¶o an toµn vèn cña m×nh,ng−êi cho vay ph¶i “rµng buéc” ng−êi
®i vay b»ng nh÷ng c¬ chÕ tÝn dông hÕt søc nghiªm ngÆt.
Ng−êi ®i vay sö dông vèn vµo môc ®Ých kinh doanh-s¶n suÊt,lîi
nhuËn ®−îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh nµytÊt yÕu ®−îc ph©n chia theo mét tû
lÖ tho¶ ®¸nggi÷a ng−¬× ®i vay vµ ng−êi cho vay,t−¬ng øng víi nguån
vèn bá vµo s¶n suÊt kinh doanh.PhÇn lîi nhuËn dµnh cho ng−êi cho vay
®−îc gäi lµ lîi tøc.
Nh− vËy vÒ b¶n chÊt ,lîi tøc lµmét phÇn cña lîi nhuËn ®−îc t¹o ra trong
qu¸ tr×nh s¶n suÊt mµ ng−êi ®i vay ph¶i nh−îng l¹i cho ng−êi cho vay
theo tû lÖ vèn ®· ®−îc sö dông.
VÒ sè l−îng lîi tøc ®−îc xem xÐt tõ hai phÝa

* VÒ phÝa ng−êi ®i vay ,lîi tøc lµ sè tiÒn ngoµi phµn vèn,mµ ng−êi
®i vay ph¶i tr¶ cho ng−êi cho vay sau mét thêi gian sö dông tiÒn vay

* VÒ phÝa ng−êi cho vay,lîi tøc lµ kho¶n chªnh lÖch t¨ng thªm
gi÷a sè tiÒn thu vÒ vµ sè tiÒn ph¸t ra ban ®Çu,mµ ng−êi së h÷u vèn thu
®−îc sau mét thêi gian cho vay nhÊt ®Þnh.
NÕu vèn ®−îc coi nh− lµ mét lo¹i hµng ho¸,cã thÓ mua b¸n trªn
thÞ tr−êng vèn,th× lîi tøc chÝnh lµ gi¸ c¶ ®−îch×nh thµnh trong qu¸ tr×nh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Lãi suất là 1 trong những vấn đề hết sức phức tạp, nó vừa là công cụ hết sức quan trọng và nhạy cảm trong việc điều hành chính sách tiền tệ, vừa là giá cả sử dụ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement