Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By qquockhoa
#753174 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: chiến lược sản phẩm cho khách hàng công nghiệp tại công ty nhựa cao cấp Hàng Không
KILOBOOKS.COM
NguyÔn §øc TuyÕn Líp: Marketing 41A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
phÈm, gãp phÇn gi÷ v÷ng n©ng cao lîi thÕ cña C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng Kh«ng trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh míi.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi gåm 3 phÇn:

Ch−¬ng I .Kh¸i qu¸t vÒ marketing vµ chiÕn l−îc s¶n phÈm
trong ho¹t ®éng kinh doanh

Ch−¬ng II. Ngµnh nhùa vµ c«ng ty nhùa cao cÊp hµng kh«ng

Ch−¬ng III. mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l−îc s¶n phÈm
cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp.

§èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi: Kh¸ch hµng c«ng nghiÖp.

Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi: Kh¸ch hµng c«ng nghiÖp trong ngµnh
Nhùa ViÖt nam.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Dïng 4 chiÕn l−îc bé phËn cña marketing
mix ®Ó nghiªn cøu ®Ò tµi, ®Æc biÖt ®Ò tµi cã tªn: "ChiÕn l−îc s¶n phÈm cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp t¹i C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµn kh«ng" v× thÕ ®Ò tµi
chó träng ®Õn chiÕn l−îc s¶n phÈm, ¸p dông nhiÒu lý thuyÕt cña chiÕn l−îc s¶n phÈm cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với công ty nhựa cao cấp Hàng Không, khách hàng đa phần là khách hàng công nghiệp bởi vậy khách hàng này đóng 1 vai trò hết sức quan trọng, nó là 1 thị trườ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement