Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#753173 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đô thị
KILOBOOKS.COM
Lêi nãi ®Çu
I . lý do chän ®Ò tµi.


§Êt ®ai lµ ®èi t−îng ph©n chia vµ gi÷ vai trß quan täng trong viÖc quyÕt
®Þnh sù ph©n bè va ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x·
héi vµ m«i tr−êng vïng ®« thÞ
.
§Ó qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai ngµy cµng cã hiÖu
qu¶, Nhµ n−íc kh«ng nh÷ng ban hµnh c¸c ®iÒu luËt nh»m ®iÒu chØnh mèi
quan hÖ ®Êt ®ai mµ cßn thèng kª toµn bé vµ kÞp thêi nh÷ng biÕn ®éng vÒ ®Êt.
ViÖc qu¶n lý ®Êt ®ai hîp lý, ®óng ph¸p luËt lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu ®−îc ®Æt ra cho
ngµnh ®Þa chÝnh, ph©n phèi ®Êt cho x· héi, nhu cÇu sö dông ®Êt cña ng−êi d©n,
nh»m ®¶m b¶o sö dông ®Êt hîp lý, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ tõ ®Êt ®−îc cao nhÊt.
Trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt, ph¶i ®¶n b¶o t«n träng tÝnh ph¸p luËt vµ c¸c v¨n
b¶n ph¸p lý vÒ ®Êt ®ai, ý thøc thi hµnh ph¸p luËt ph¶i nghiªm minh.

HiÕn ph¸p n−íc c«ng hµo x· hé chñ nghÜa ViÖt Nam ra ®êi n¨m 1980
quy ®Þnh “Nhµ n−íc thèng nhÊt qu¶n lý toµn bé ®Êt ®ai cña quèc gia “ nã
mang nhiÒu ý nghÜa trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông ®Êt. NhiÒu v¨n b¶n
ph¸p lý mang tÝnh chÊt ph¸p luËt ®Êt ®ai nh− quyÕt ®Þnh 201/CP ngµy 01 th¸ng
7 n¨m1980 cña ChÝnh phñ vÒ thèng nhÊt qu¶n lý sö dông ®Êt, t¨ng c−êng c«ng
t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt trong c¶ n−íc.

Trong hiÕn ph¸p n¨m 1980 vµ hiÕn ph¸p n¨m 1992 ®· quy ®Þnh “ Nhµ
n−íc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt vµ kh«ng ngõng n©ng cao ph¸p chÕ
CHCN”. Ngµy 08 th¸ng1 n¨m1998 luËt ®Êt ®ai ®îc c«ng bè. Trong 5 n¨m
thùc hiÖn luËt ®Êt ®ai ®· cã t¸c ®éng lín trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt, song nã
kh«ng phï hîp víi sù thay ®æi cña ®Êt n−íc.

§¸p øng nh÷ng yªu cÇu trªn, ngµy 14/07/1993 luËt ®Êt ®ai söa ®æi ®−îc
ban hµnh cïng víi c¸c nghÞ ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n luËt kh¸c ®· thµnh mét hÖ
thèng ph¸p luËt t−¬ng ®èi ®ång bé, gi¶i quyÕt cã hiÖu qña c¸c quan hÖ vÒ ®Êt
®ai. §Ò tµi "Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®« thÞ" lµ nh»m thu thËp
ph©n tÝch mét sè chØ tiªu trong viÖc qu¶n lý ®Êt. Rót ra nh÷ng kÕt luËn vµ kiÕn
nghÞ vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đất đai là đối tượng phân chia và giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định sự phân bố và định hướng phát triển của tất cả các hoạt động kinh tế xã hội và mô
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement