Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lyquocviet1989
#753170 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: CÁc biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2

lêi nãi ®Çu

Sù ra ®êi ho¹t ®éng ng©n hµng ®¸nh dÊu mét b−íc ngoÆt trong
lÞch sö ph¸t triÓn vµ tiÕn bé cña con ng−êi. Lªnin ®· coi sù ra ®êi ng©n hµng nh− ”Sù ph¸t minh ra löa” hay “Sù ph¸t minh ra b¸nh xe”. Vai trß to lín cña ho¹t ®éng ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vµ x· héi ®−îc xuÊt ph¸t tõ chÝnh nh÷ng ®Æc tr−ng cña nã. Ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng lµ mét lÜnh vùc kinh doanh ®Æc biÖt bëi hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh kinh doanh lµ tiÒn tÖ-lo¹i hµng ho¸ cã tÝnh nh¹y c¶m vµ søc cuèn hót ®Æc biÖt. ChÝnh tÝnh ®Æc biÖt riªng cã nµy cña tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng võa lµ mét lo¹i ho¹t ®éng ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt lín ®èi víi nÒn kinh tÕ, võa lµ mét lÜnh vùc mµ kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro cao.
Nghiªn cøu vÒ rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng lµ mét viÖc lµm
hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i cña ViÖt nam. ViÖc nghiªn cøu nµy sÏ cho ta thÊy râ ®−îc c¸c lo¹i rñi ro, nguyªn nh©n xuÊt hiÖn rñi ro vµ hËu qu¶ cña nã, vµ ®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, thiÕt thùc nh»m h¹n chÕ rñi ro, gi¶m thiÓu tæn thÊt cho hÖ thèng ng©n hµng.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trong lý thuyÕt còng nh− thùc tr¹ng
ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt nam, em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu: "C¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng ë ViÖt nam" vµ cho r»ng viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu v¸n ®Ò nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi mét sinh viªn khoa Ng©n hµng-Tµi chÝnh cña tr−êng §¹i häc KTQD.
MÆc dï ®· cã sù gióp ®ì hÕt søc nhiÖt t×nh vÒ mÆt khoa häc còng nh−
tµi liÖu phôc vô bµi viÕt cña c« gi¸o TS. NguyÔn ThÞ BÊt, nh−ng do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cÇn bæ sung. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt ®−îc hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n.
Sinh viªn: Ph¹m Thu H−¬ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nghiên cứu về rủi ro trong hoạt động của NH là 1 việc làm hết sức cần thiết đối với hệ thống NHTM của VN. việc nghiên cứu này sẽ cho ta thấy rõ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement