Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dan_to_cua_ai_cungdo
#753169 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Thực trạng của sự phân hóa giàu cùng kiệt ở nước ta hiện nay
KILOBOOKS.COM

2

Môc lôc

Më ®Çu

Ch−¬ng I:
Lý luËn chung vÒ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo.

1.1 C¸c kh¸i niÖm vÒ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo
1.1.1 Kh¸i niÖm "nghÌo", chuÈn mùc "nghÌo"
1.1.2 Ph©n ho¸ giµu nghÌo, kh¸i niÖm vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸
1.2 T¸c ®éng cña PHGN ®èi víi nÒn KT-XH ë ViÖt Nam hiÖn nay
1.2.1 MÆt tÝch cùc
1.2.2 MÆt tiªu cùc
Ch−¬ng II:Thùc tr¹ng cña sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ë n−íc
Ta hiÖn nay.
2.1 Thùc tr¹ng cña sù PHGN ë ViÖt Nam hiÖn nay
2.2 Nguyªn nh©n cña sù PHGN
2.2.1 Nguyªn nh©n chñ quan
2.2.2 Nguyªn nh©n kh¸ch qua
2.3 Xu h−íng biÕn ®éng cña PHGN ë nø¬c ta hiÖn nay
2.3.1 Kho¶ng c¸ch PHGN ngµy cµng xa khi KTTT ngµy cµng ph¸t
triÓn
2.3.2 Kho¶ng c¸ch PHGN ®ang cã xu h−íng ®Èy tíi ph©n ho¸ x· héi
2.3.3 §Þnh h−íng XHCN víi kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt sù PHGN
2.3.4 Dù b¸o t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo
3.1 Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong m« h×nh xo¸ ®ãi gi¶m
nghÌo nh»m gi¶m sù PHGN ë mét sè n−íc trªn thÕ giíi

3.1.1 ChÝnh s¸ch h¹n chÕ sù PHGN ë c¸c n−íc nãi chung vµ c¸c vµ c¸c n−íc ë §«ng Nam ¸ nãi riªng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1, Lý luận chung về sự phân hóa giàu nghèo. chương 2. thực trạng của sự phân hóa giàu nghèo. chương 3. giải pháp nhằm hạn chế sự phân hóa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement