Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gmtd_thth
#753130 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Container hóa trong vận tải biển ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§
§
Ò
Ò


¸
¸
n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
Õ
Õ


t
t
h
h


¬
¬
n
n
g
g


m
m
¹
¹
i
i
A> PhÇn I : lý luËn chung vÒ qu¸ tr×nh
Container ho¸ trong vËn t¶i biÓn
< I > Sù cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶ cña vËn t¶i b»ng
container
1> Sù cÇn thiÕt cña vËn t¶i b»ng Container
LÞch sö ®· chøng minh r»ng nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü
thuËt diÔn ra trong ®êi sèng cña loµi ng−êi ®Òu ®−îc ph¶n ¸nh trong c¸c ngµnh vËn t¶i. Cho ®Õn nay, ®· cã ba cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt diÔn ra trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt lÇn thø I ®· diÔn ra vµ ®Çu thÕ kû XIX. ®Æc tr−ng cña cuéc c¸ch m¹ng nµy lµ ¸p dông m¸y h¬i n−íc vµo c«ng cô vËn t¶i. ViÖc ¸p dông ®éng c¬ ®èt trong vµ ®éng c¬ ®iÖn vµo ngµnh giao th«ng ë cuèi thÕ kû XIX ®−îc coi lµ cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt lÇn II. Tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû XX ®· b¾t ®Çu ¸p dông mét dông cô vËn t¶i ®Æc biÖt, ®−îc gäi lµ Container vµo viÖc chuyªn chë hµng ho¸. Sö dông réng r·i Container vµo chuyªn chë hµng ho¸ ®· lµm thay ®æi s©u s¾c vÒ nhiÒu mÆt, kh«ng nh÷ng trong b¶n th©n ngµnh giao th«ng vËn t¶i mµ c¶ trong c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c cã nhu c©ï chuyªn chë hµng ho¸. Ph−¬ng ph¸p chuyªn trë hµng ho¸ b»ng Container mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi rÊt lín. ChÝnh v× vËy, ng−êi ta coi Container hµng ho¸ lµ ®Æc tr−ng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt lÇn thø III trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i.
Nguyªn nh©n ra ®êi cña Container hµng ho¸ lµ g× ? Nh− chóng ta ®Òu
biÕt, vËn t¶i hay nãi ®óng h¬n hµ qu¸ tr×nh vËn t¶i lu«n lu«n ®−îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn. Môc ®Ých chñ yÕu cña tiÕn bé kü thuËt vµ tæ chøc qu¶n lý trong vËn t¶i lµ rót ng¾n thêi gian chuyªn chë, b¶o ®¶m an toµn cho ®èi t−îng chuyªn chë vµ gi¶m ®i chi phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt.
Thêi gian chuyªn chë th−êng gåm hai bé phËn : Thêi gian c«ng cô
ch¹y trªn ®−êng vËn chuyÓn vµ thêi gian c«ng cô ®ç ë c¸c ®iÓm vËn t¶i ®Ó tiÕn hµnh xÕp, dì vµ lµm c¸c nghiÖp vô kh¸c. ViÖc t¨ng tèc ®é kü thuËt cña c«ng cô vËn t¶i sÏ kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nÕu kh«ng gi¶m ®−îc
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Container hóa trong vận tải biển được coi là xu hướng chung của vận tải biển quốc tế trong giai đoạn hiên nay và trong những năm tới. vì vậy ,đánh giá thực trạn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement