Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mytrang_94qn
#753128 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Thực trạng và những giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I
Lý luËn chung vÒ ®« thÞ , ®« thÞ ho¸, ®Êt ®« thÞ vµ sù
biÕn ®éng cña ®Êt ®« thÞ trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸

1.1. Mét sè kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ

§« thÞ lµ mét kh«ng gian c− tró cña céng ®ång ng−êi sèng tËp trung vµ
ho¹t ®éng trong nh÷ng khu vùc kinh tÕ phi n«ng nghiÖp.

§« thÞ lµ n¬i tËp trung d©n c−, chñ yÕu lµ lao ®éng phi n«ng nghiÖp
sèng vµ lµm viÖc theo kiÓu thµnh thÞ.

§« thÞ lµ ®iÓm tËp trung d©n c− víi mËt ®é cao, chñ yÕu lµ lao ®éng phi
n«ng nghiÖp, cã c¬ së h¹ tÇng thÝch hîp, lµ trung t©m tæng hîp hay trung t©m
chuyªn ngµnh cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ n−íc, cña
mét miÒn l·nh thæ, mét tØnh, mét huyÖn, mét vïng trong tØnh hoÆc trong huyÖn.

Kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ cã tÝnh t−¬ng ®èi do sù kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi, hÖ thèng d©n c− mµ mçi n−íc cã quy ®Þnh riªng tuú theo
yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña m×nh. Song phÇn nhiÒu ®Òu thèng nhÊt lÊy
hai tiªu chuÈn c¬ b¶n:
- Quy m« vµ mËt ®é d©n sè: Quy m« trªn 2000 ng−êi sèng tËp trung,
mËt ®é trªn 3000 ng−êi/km
2
trong ph¹m vi néi thÞ.

- C¬ cÊu lao ®éng: Trªn 65% lao ®éng lµ phi n«ng nghiÖp.

Nh− vËy, ®« thÞ lµ c¸c thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø cã sè d©n tõ
2000 ng−êi trë lªn vµ trªn 65% lao ®éng lµ phi n«ng nghiÖp.

ViÖt Nam quy ®Þnh ®« thÞ lµ nh÷ng thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø víi
tiªu chuÈn vÒ quy m« d©n sè cao h¬n, nh−ng c¬ cÊu lao ®éng phi n«ng nghiÖp
thÊp h¬n. §iÒu ®ã xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm n−íc ta lµ mét n−íc ®«ng d©n, ®Êt
kh«ng réng, ®i tõ mét n−íc n«ng nghiÖp lªn chñ nghÜa x· héi
1.2. Kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ ho¸

§« thÞ ho¸ chøa ®ùng nhiÒu hiÖn t−îng vµ biÓu hiÖn d−íi nhiÒu h×nh
thøc kh¸c nhau, v× vËy cã thÓ nªu kh¸i niÖm d−íi nhiÒu gãc ®é
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đô thị hóa với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement