Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trieuthimaitrang
#753104 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Lựa chọn phương tiện quảng cáo thích hợp đối với sản phẩm điện tử của công ty Daewoo - Hanel
KILOBOOKS.COM


§Ò ¸n m«n häc
Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42
H
H
H
H
-m
m
m
mllll

2
Néi dung
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lùa chän ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong
ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp
1.Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o vµ ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o.

1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o

Qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn kh¾p n¬i vµ hÇu nh− vµo bÊt cø lóc nµo trong cuéc sèng
h»ng ngµy cña chóng ta. Mçi s¸ng ®äc b¸o, chóng ta cã thÓ thÊy c¸c mÉu qu¶ng c¸o, trªn ®−êng ®i lµm chóng ta l¹i b¾t gÆp c¸c b¶ng qu¶ng c¸o s¬n trªn t−êng
nhµ cao tÇng, c¸c b¨ng r«n, bÝch ch−¬ng treo, d¸n kh¾p n¬i trªn ®−êng phè, qua c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng: xe bus, taxi, xÝch l«…Ch−¬ng tr×nh radio hay ti vi
®Çy c¸c môc qu¶ng c¸o. Buæi tèi ®i d¹o trªn ®−êng, qu¶ng c¸o ®Ëp vµo m¾t
chóng ta d−íi ¸nh ®Ìn ®ñ lo¹i mµu s¾c. Trong c¸c buæi häp b¸o, héi nghÞ, gi¶i thÓ thao, tr×nh v¨n nghÖ, thêi trang, c¸c trß ch¬i gi¶i trÝ…vÉn thÊy cã h×nh ¶nh cña
qu¶ng c¸o. ThËm chÝ, qu¶ng c¸o cã thÓ gâ cöa tËn nhµ b¹n qua c¸c h×nh thøc chµo hµng, göi th− giíi thiÖu phÈm, qua ®iÖn tho¹i…
§· kh«ng Ýt giÊy mùc viÕt vÒ qu¶ng c¸o, ®a phÇn phª b×nh tÝnh v¨n ho¸, x·
héi cña nã. HÇu nh− tÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu xem qu¶ng c¸o ®¬n thuÇn lµ mét ho¹t
®éng kinh doanh chØ v× mét môc ®Ých: b¸n ®−îc nhiÒu vµ nhanh s¶n phÈm cña m×nh. Dï muèn, dï kh«ng qu¶ng c¸o vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn vÒ h×nh thøc, quan
®iÓm, chiÕn l−îc, s¸ng t¹o…Chóng ta ®ang hoµ nhËp víi thÕ giíi trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng khu vùc vµ quèc tÕ, mét nÒn kinh tÕ mµ cung hÇu nh− lu«n lín
h¬n cÇu dÉn ®Õn tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt th× tÇm quan träng cña qu¶ng c¸o l¹i
®−îc chó ý ®Æc biÖt h¬n bao giê hÕt.
VËy th× qu¶ng c¸o lµ gi? C¸c nhµ kinh doanh trong n−íc vµ trªn thÕ giíi ®Òu
rÊt t©m ®¾c víi ®inh nghÜa vÒ qu¶ng c¸o do HiÖp héi marketing Mü ®−a ra:”Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø lo¹i h×nh nµo cña sù hiÖn diÖn kh«ng trùc tiÕp cña hµng
ho¸, dÞch vô hay t− t−ëng hµnh ®éng mµ ng−êi ta ph¶i tr¶ tiÒn ®Ó nhËn biÕt ng−êi qu¶ng c¸o”
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một nhân tố quan trọng để góp phần tạo nên 1 chiến dịch quảng cao thành công là việc lựa chọn các phương tiện truyền thông phù hợp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement