Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kinhdoanh_hiendai
#753093 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Phân tích và thiết kê hệ thống thông tin quản lý cán bộ tại Công ty cổ phần Hạ Long
KILOBOOKS.COM


2
4.2.S¬ ®å DFD møc 0........................................................................................26 4.3.S¬ ®å DFD møc 1........................................................................................27 II.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu..................................................................................29 1.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu logic tõ c¸c th«ng tin ra..............................................29 2.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu trªn Microsoft Access................................................35 3.S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ.............................................................39 4.ThiÕt kÕ gi¶i thuËt cña ch−¬ng tr×nh..............................................................40 KÕt LuËn..........................................................................................................44 Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o..................................................................45


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Công ty cổ phần Hạ Long là DN kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực khách san, ngoài ra công ty cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhu lữ hành chuyên tổ chức
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement