Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thaixuan.nguyen
#753092 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Tỷ giá hối đoái và vấn đề tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM2
Trang

Môclôc

1
Më ®Çu

2
Néi dung

3
Ch−¬ng I:
Tæng quan chung vÒ hÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i
3
I.
Mét sè vÊn ®Ò vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸c kh¸i niÖm liªn quan
3
1.
ThÞ tr−êng ngo¹i hèi vµ tû gi¸ hèi ®o¸i
3
2.
Tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ
4
3.
C¸c nh©n tè t¸c ®éng lªn qu¸ tr×nh h×nh thµnh tû gi¸ hèi
®o¸i
4
II.
C¸c hÖ thèng tû gi¸
5
1.
ChÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh
5
2.
ChÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh Bretton Woods
6
3.
Sù can thiÖp cña nhµ n−íc vµo hÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i
10
Ch−¬ng II: HÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i ë ViÖt Nam
14
I.
S¬ l−îc vÒ hÖ thèng tû gi¸ hèi ®o¸i ë ViÖt Nam Tõ n¨m
1955 ®Õn nay
14
II.
VÊn ®Ò tû gi¸ hiÖn nay
20
Ch−¬ng III: Nh÷ng gi¶ ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i

I.
Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i
trong thêi gian qua
22
II.
C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i
23
KÕt luËn

27
Danh muc tµi liÖu tham kh¶o
28
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Các vấn đề về XNK, về đầu tư nước ngoài đang là những chủ điểm cho các cuộc hội thảo kinh tế ở VN, làm sao để tăng cường giá trị XNK, thu hút đầu tư đó là những
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement