Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mabsant
#753090 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp
KILOBOOKS.COM
PhÇn I
lý thuyÕt chung vÒ thÞ tr−êng vµ c«ng t¸c nghiªn
cøu thÞ tr−êng doanh nghiÖp ViÖt Nam

I. C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng :
1 / Kh¸i niÖm marketing
- Marketing lµ ho¹t ®«ng cña con ng−êi s¶n xuÊt nh»m ®em l¹i nh÷ng
lîi Ých lín nhÊt cho ng−êi tiªu dïng th«ng qua ®ã ®¹t d−îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao nhÊt
- Marketing bao gåm mét qu¸ tr×nh khÐp kÝn vµ lu©n chuyÓn liªn tiÕp
tõ viÖc ph¸t hiÖn ý ®å vµ chuyÓn ra ý ®å míi tiÕp theo
- Marketing ®−îc xem nh− mét khoa häc vµ nghÖ thuËt t×m hiÓu nhu
cÇu cña con ng−êi vµ ®Ò ra biÖn ph¸p còng nh− tæ chøc thùc hiÖn biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh

Qua ®©y thÊy ®−îc thÞ tr−êng lµ trung t©m nghiªn cøu cña ho¹t
®éng marketing lµ n¬i kiÓm nghiÖm tinhf h×nh ®óng ®¾n ,chÝnh x¸c cña
ho¹t ®éng marketing
Tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng cña ho¹t ®éng marketing doanh nghiÖp
cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l−îng s¶n phÈm ®Ó kh«ng ngõng cñng cè , gia t¨ng niÒm tin cña kh¸ch hµng ®ãi víi doanh nghiÖp.
2/Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng:
a / ThÞ tr−êng lµ mét kh¸i niÖm c¨n b¶n cña tiÕp thÞ (marketing)
ThÞ tr−êng lµ tËp hîp nh÷ng ng−êi mua hµng hiÖn cã vµ sÏ cã .§Ó t×m
hiÓu b¶n chÊt cña thÞ tr−êng ,chóng ta gi¶ ®Þnh nÒn kinh tÕ gi¶n ®¬n gåm 4
thµnh phÇn mét ng− d©n ,mét thî s¨n , mét thî gèm vµ n«ng d©n 4 thµnh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Lý thuyết chung về thị rường và công tác nghiên cứu thị trường doanh nghiệp Việt Nam. I. Các khái niệm về thị trường. 1. Khái niệm Marketing
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement