Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By oanh_meo8x
#753088 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành cơ khí Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
QTKDCN & XD

2
PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam.
Víi tr×nh ®é thêi gian cã h¹n cho nªn ®Ò tµi khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm
khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý, chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò ¸n ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS. PTS Vò Ph¸n cïng c¸c c¸n bé trong Héi c¬ khÝ ViÖt Nam ®· gióp
em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Sinh viªn : Ph¹m ThÞ H¶i Anh

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Phần II: Thực trạng khả năng cạnh tranh của ngành cơ khí Việt Nam h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement