Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quang_gio
#753054 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
KILOBOOKS.COM
TiÓu luËn kÕ to¸n Khoa: Kinh tÕ - qu¶n trÞ kinh doanh

SVTH: §ång ThÞ ThuËn GVHD: NguyÔn ThÞ Nô

2

phÇn i
Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt

1. Tæng quan vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n
xuÊt
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh
tÕ ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n nh− quy luËt cung - cÇu,
quy luËt c¹nh tranh, quy luËt gi¸ trÞ… Do vËy tån t¹i vµ ph¸t triÓn, qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i ®−îc ®Þnh h−íng vµ tæ chøc theo nh÷ng h−íng ®· ®Þnh.
TiÒn ®Ò cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn.
§©y lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp. §Ó tæng hîp vµ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt nµy,
c«ng cô ®¾c lùc mµ doanh nghiÖp sö dông lµ kÕ to¸n trogn ®ã tr×nh tù tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt lµ mét phÇn hµnh c¬ b¶n quan träng nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊt.
Sù ph¸t triÓn vÒ quy m«, m«i tr−êng s¶n xuÊt kinh doanh ®Æt c¸c doanh
nghiÖp lu«n ®øng tr−íc mét t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi, mét nhu cÇu
th«ng tin míi. V× vËy, yªu cÇu th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ngµy cµng ph¶i
nhanh chãng, linh ho¹t vµ h÷u Ých h¬n nh»m gióp cho c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t
nh÷ng th«ng tin kinh tÕ liªn quan ®Õn chi phÝ. Tõ ®ã, t×m ra ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt
hiÖu qu¶, hîp lý, ®ång thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ mét
c¸ch tiÕt kiÖm nh»m h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm,
t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp.
1.2.
ý nghÜa cña viÖc vËn dông kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
Chi phÝ s¶n xuÊt lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp. TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt lµ tiÒn ®Ò tiÕn hµnh h¹ch to¸n
kinh doanh, x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh còng nh− gi¸ thµnh cña tõng lo¹ s¶n
phÈm, dÞch vô, lao ®éng…. trong doanh nghiÖp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 1. Tổng quan về kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản x
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement