Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xoaixanh_cham_muoiot_girl87
#753052 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc KHHPTKT-XH KhoaKH&PT
Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
2
§Ó phôc vô cho bµi tËp ®Ò ¸n m«n häc còng nh− viÖc häc tËp chuyªn ngµnh
KÕ ho¹ch, Em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®æi míi kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi ë ViÖt Nam
”. Em xin göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy gi¸o: TiÕn sÜ
Ng« Th¾ng Lîi ®· h−íng dÉn vµ góp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh.
Hµ Néi ngµy 26

th¸ng 11 n¨m2004
Sinh viªn
NguyÔn ViÖt H−ng.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Những vấn đề lý luận về kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội. I. Kế hoạch 5 năm trong hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội. 1. Hệ thống k
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement