Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meteor1237
#753049 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt nam trong tiến trình toàn cầu hoá
KILOBOOKS.COM

Néi dung cña ®Ò ¸n gåm 3 phÇn:

PhÇn I: ý nghÜa cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµ t¹o viÖc lµm cho
ng−êi lao ®éng ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸
PhÇn II: Ph©n tÝch trùc tr¹ng vÒ hiÖu qña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi (FDI) víi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng ViÖt Nam trong
tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸.

PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi (FDI) ®Ó t¹o viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh
toµn cÇu ho¸

§Ó hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c¸c c«
trong khoa Kinh tÕ Lao ®éng vµ d©n sè tr−êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n vµ ®Æc biÖt víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña GS. TS Ph¹m §øc Thµnh ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Ý nghĩa của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hoá. Phần II: Phan tích thực trạng về hiệu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement