Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhhungnoname_1093
#753048 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong nước trong đấu thầu xây lắp quốc tế
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ ®Çu t−

2
Ch−¬ng I: c¸c vÊn ®Ò Lý luËn chung
i. §Êu thÇu
1. Kh¸i niÖm ®Êu thÇu
§Êu thÇu lµ mét h×nh thøc kinh doanh dùa vµo tÝnh chÊt c¹nh tranh c«ng khai
cña thÞ tr−êng, kh«ng cã c¹nh tranh th× kh«ng cã ®Êu thÇu vµ còng kh«ng cÇn ®Õn ®Êu thÇu. Cã thÓ nãi ®Êu thÇu lµ ph−¬ng thøc giao dich ®Æc biÖt. Trong mét vô kinh doanh mua b¸n hay x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n sù cã liªn quan ®Õn nhiÒu ng−êi, nhiÒu bªn kh¸c nhau th× ng−êi ta th−êng ¸p dông hoÆc b¾t buéc ph¶i ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh c«ng khai.
Theo quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn nay cña ViÖt nam, ®Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa chän
nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu. Bªn mêi thÇu lµ chñ DA, chñ ®Çu t− hoÆc ph¸p nh©n ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ DA, chñ ®Çu t− ®−îc giao tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng viÖc ®Êu thÇu. Nhµ thÇu lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng trong ®Êu thÇu x©y l¾p, lµ nhµ cung cÊp trong ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa, nhµ t− vÊn trong ®Êu thÇu tuyÓn chän t− vÊn, lµ nhµ ®Çu t− trong ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Çu t−.
2.Vai trß cña ®Êu thÇu
Hµnh vi ®Êu thÇu lµ mét h×nh thøc c¹nh tranh v¨n minh trong nÒn kinh tÕ thÞ
tr−êng ph¸t triÓn nh»m lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu kinh tÕ kü thuËt cña chñ ®Çu t−. Nh− vËy ®Êu thÇu ra ®êi vµ tån t¹i víi môc tiªu nh»m thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh b¹ch ®Ó lùa chän ra nhµ thÇu phï hîp nhÊt vµ b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mét dù ¸n ®Çu t−.
§Êu thÇu cã vai trß ®¶m b¶o bèn néi dung: hiÖu qu¶ - c¹nh tranh - c«ng b»ng -
minh b¹ch. HiÖu qu¶ cã thÓ vÒ mÆt tµi chÝnh hoÆc vÒ thêi gian hay mét tiªu chÝ nµo kh¸c tuú thuéc vµo môc tiªu cña DA. Muèn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cho DA ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ thÇu c¹nh tranh c«ng khai ë ph¹m vi réng nhÊt cã thÓ nh»m t¹o ra sù c«ng b»ng, ®¶m b¶o lîi Ých cho c¸c bªn. Víi c¸c DA cã tæng ®Çu t− lín, cã gÝa trÞ vÒ mÆt kinh tÕ hoÆc x· héi th× c«ng t¸c ®Êu thÇu lµ mét kh©u quan träng kh«ng thÓ thiÕu vµ ®Êu thÇu ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc hoÆc tæ chøc tµi chÝnh cho vay vèn.
§Êu thÇu mang l¹i lîi Ých to lín ®èi víi chñ ®Çu t−, nhµ thÇu vµ nÒn kinh tÕ quèc
d©n nãi chung.

2.1.Vai trß víi chñ ®Çu t−:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đấu thầu là 1 hình thức kinh doanh dựa vào tính chất cạnh tranh công khai của thị trường không có cạnh tranh thì không có đấu thầu và cũng không cần đến đấu thầ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement