Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lanchi8790
#753041 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: giải thích tác động tràn FDI đến khu vực kinh tế trong nước
KILOBOOKS.COM


Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
2

PhÇn mét: Lý luËn chung
I. FDI
1. C¸c kh¸i niÖm4
2. Vai trß cña FDI ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn5
II. T¸c ®éng trµn cña fdi: 1. Kh¸i niÖm8
2. C¸c kªnh chñ yÕu xuÊt hiÖn t¸c ®éng trµn


8


PhÇn hai: T¸c ®éng trµn cña FDI ®Õn khu vùc kinh tÕ trong n−íc
I. T×nh h×nh thu hót FDI cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua
10
II. T¸c ®éng trµn cña FDI ®Õn khu vùc kinh tÕ trong n−íc 1. Kªnh di chuyÓn lao ®éng

14
2. Kªnh phæ biÕn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ15
3. Kªnh liªn kÕt s¶n xuÊt


16
4. Kªnh c¹nh tranh


18
III. Ph©n tÝch ®Þnh l−îng t¸c ®éng trµn 1. T¸c ®éng trµn cña FDI tíi n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp 20 trong n−íc 2. Kh¶ n¨ng hÊp thô t¸c ®éng trµn cña khu vùc kinh tÕ trong n−íc 22 PhÇn ba: Mét sè gi¶i ph¸p

26
KÕt luËnhttp://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
FDI có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế ở tất cả các lĩnh vực. tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển, nhất là các nước nghèo, kỳ vọng lớn nhất của việc thu h
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online