Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By matlimdim_anduahau1010
#753031 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức
KILOBOOKS.COM

§Ò ¸n m«n häc

§Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B
2
PhÇn I
Sù cÇn thiÕt cña hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t
triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong c¸c tæ chøc

T¹i sao cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn? §©y lµ mét c©u hái kh«ng khã
tr¶ lêi ®èi víi hÇu hÕt mäi tæ chøc. Bëi nã ®· trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu ®èi víi mäi tæ chøc. Mét c«ng ty míi ®−îc thµnh lËp th× vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ v« cïng cÊp b¸ch vµ quan träng bëi c«ng viÖc míi mÎ víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ tinh vi nÕu kh«ng ®−îc ®µo t¹o con ng−êi sÏ kh«ng thÓ øng dông ®−îc. Ng−îc l¹i, víi nh÷ng c«ng ty l©u ®êi, vÊn ®Ò ®µo t¹o l¹i lµ båi d−ìng thªm kinh nghiÖm, kiÕn thøc cßn thiÕu trong thùc hiÖn c«ng viÖc.
Nh−ng ®Ó hiÓu ®−îc vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, chóng ta tr−íc hÕt cÇn
ph¶i lµm râ c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n. I.C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n . `
C¸c kh¸i niÖm vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cã rÊt nhiÒu, chóng ta xem xÐt
mét sè quan ®iÓm nµy.
1.
Quan ®iÓm qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù – NguyÔn H÷u Th©n.
Theo quan ®iÓm nµy, danh tõ ®µo t¹o nãi lªn c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých
n©ng cao tay nghÒ hay kü n¨ng cña mét c¸ nh©n ®èi víi c«ng viÖc hiÖn hµnh hoÆc liªn hÖ.
Gi¸o dôc nãi lªn c¸c ho¹t ®éng nh»m c¶i tiÕn n©ng cao sù thµnh thùc khÐo
lÐo cña mét c¸ nh©n mét c¸ch toµn diÖn theo mét h−íng nhÊt ®Þnh nµo ®ã v−ît ra ngoµi c«ng viÖc hiÖn hµnh.
Ph¸t triÓn bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh»m chuÈn bÞ cho c«ng nh©n theo kÞp
víi c¬ cÊu tæ chøc khi nã thay ®æi va ph¸t triÓn.
2.
Quan ®iÓm cña gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc.
Theo quan ®iÓm nµy th× ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó c¸c tæ chøc cã thÓ ®øng
v÷ng vµ th¾ng lîi lµ ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn v× nã lµ c¸c ho¹t ®éng ®Ó duy tr× vµ n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc. Qua ®ã thÊy ®−îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn trong tæ chøc.
§µo t¹o ®−îc hiÓu lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp nh»m gióp cho ng−êi lao ®éng
cã thÓ thùc hiÖn hiÖu qu¶ h¬n chøc n¨ng,nhiÖm vô cña m×nh. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho ng−êi lao ®éng n¾m v÷ng h¬n vÒ c«ng viÖc cña m×nh, lµ nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng cña ng−êi lao ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cã hiÖu qu¶ h¬n.
Gi¸o dôc lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp ®Ó chuÈn bÞ cho con ng−êi b−íc vµo mét
nghÒ nghiÖp hoÆc chuyÓn sang mét nghÒ míi thÝch hîp h¬n trong t−¬ng lai.
Ph¸t triÓn lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp v−ît ra khái ph¹m vi c«ng viÖc tr−íc
m¾t cña ng−êi lao ®éng, nh»m më ra cho hä nh÷ng c«ng viÖc míi dùa trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh h−íng t−¬ng lai cña tæ chøc.
3.
Quan ®iÓm cña b¶n th©n .
Còng theo hai quan ®iÓm trªn th× ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ nh©n tè quyÕt
®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña tæ chøc trong hiÖn t¹i còng nh− trong t−¬ng lai. NhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh− vò
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực là 1 trong những vấn đề cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. sự đầu tư cho con người
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement