Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By p3_ga_ut_kute1810
#753028 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Phát triển du lịch bền vững ở Phong Nha Kẻ Bàng
KILOBOOKS.COM

2
2.2.2 .h÷ng vÊn ®Ò vÒ m«i tr−êng cho sù ph¸t triÓn
du lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha - KÎ bµng.
2.2.3 Khoa häc vµ c«ng nghÖ trong sù ph¸t triÓn du
lÞch bÒn v÷ng.
2.3 Du lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha vµ c¸c yÕu tè chØ thÞ.
Ch−¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha-KÎ bµng 3.1 Gi¶i ph¸p 3.1.1 TiÕp tôc ®æi míi gi¸o dôc - ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸ 3.1.2 Ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng cã sù tham gia cña céng ®ång 3.1.3 Th«ng tin tuyªn truyÒn cho ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng 3.1.4 C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc, khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 3.1.4.1 Qu¶n lý tµi nguyªn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng 3.1.4.2 Gi¶i ph¸p tæ chøc, khai th¸c nguån tµi nguyªn du lÞch 3.1.4.3 Ph¸t triÓn du lÞch cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng nÐt ®Æc thï 3.1.5 Lùa chän thÞ tr−êng cho du lÞch ph¸t triÓn bÒn v÷ng 3.1.6 Tæ chøc khai th¸c cã hiÖu qu¶ khu du lÞch vµ m« h×nh 3.1.6.1 Tæ chøc khai th¸c cã hiÖu qu¶ khu du lÞch 3.1.6.2 Ph¸t triÓn khu du lÞch Phong nha-KÎ bµng trªn quan ®iÓm bÒn v÷ng
C. KÕt luËn
D. Danh môc tµi liÖu tham kh¶
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bảng có 1 tiềm năng du lịch to lớn, đây là nơi duy nhất được 2 lần công nhận là di sản thế giới, là nơi thu hút rất nhiều khách du lị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement